Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3244/BYT-ATTP
V/v thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về an toàn thực phẩm

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2018

 

Kính gửi: Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Nghị quyết số 43/2017/QH14 ngày 21 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 - 2020, Chính phủ đã có Công văn số 278/TTg-KGVX ngày 28/2/2018 về việc thực hiện Nghị quyết số 43/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về an toàn thực phẩm.

Để công tác bảo đảm an toàn thực phẩm đạt hiệu quả theo chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Bộ Y tế, thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm đề nghị đồng chí Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương thực hiện các giải pháp sau:

1. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 47/NQ-CP ngày 08 tháng 07 năm 2014 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2014 trong đó đã giao Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường năng lực cho Chi cục an toàn thực phẩm, Ban quản lý an toàn thực phẩm các tỉnh, thành phố để bảo đảm đủ năng lực triển khai các nhiệm vụ được giao.

2. Thực hiện quyết liệt Kế hoạch số 315/KH-BCĐLNTƯATTP ngày 16/4/2018 của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm về việc triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2018.

Trong quá trình triển khai nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị báo cáo về Bộ Y tế (Cục An toàn thực phẩm) để tổng hợp báo cáo Chính phủ.

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long (để chỉ đạo);
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Chi cục ATVSTP các tỉnh, TP;
- Ban QLATTP TP. HCM, Đà Nẵng, Bắc Ninh;
- Lưu: VT, ATTP.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Tiến