Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4819/TCT-CS
V/v thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Thuế TP. Hà Nội.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 48818/CT-TTHT ngày 24/6/2019 của Cục Thuế Thành phố Hà Nội hỏi về thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với dịch vụ giáo dục trực tuyến và học tập kiến thức trong chương trình chính quy trên website. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tại Điều 5 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 3/6/2008 của Quốc hội quy định về đối tượng không chịu thuế:

“Điều 5. Đối tượng không chịu thuế

13. Dạy học, dạy nghề theo quy định của pháp luật.

15. Xuất bản, nhập khẩu, phát hành báo, tạp chí, bản tin chuyên ngành, sách chính trị, sách giáo khoa, giáo trình, sách văn bản pháp luật, sách khoa học - kỹ thuật, sách in bng chữ dân tộc thiểu s và tranh, ảnh, áp phích tuyên truyền cổ động, kể cả dưới dạng băng hoặc đĩa ghi tiếng, ghi hình, dữ liệu điện tử; tiền, in tiền.”

2. Tại khoản 13 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế GTGT về đối tượng không chịu thuế:

“Điều 4. Đối tượng không chịu thuế GTGT

13. Dạy học, dạy nghề theo quy định của pháp luật bao gồm cả dạy ngoại ngữ, tin học; dạy múa, hát, hội họa, nhạc, kịch xiếc, thể dục, thể thao; nuôi dạy trẻ và dạy các nghề khác nhm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ văn hóa, kiến thức chuyên môn nghề nghiệp.

Trường hợp các cơ sở dạy học các cấp từ mầm non đến trung học phổ thông có thu tiền ăn, tin vận chuyển đưa đón học sinh và các khoản thu khác dưới hình thức thu hộ, chi hộ thì tiền ăn, tiền vận chuyển đưa đón học sinh và các khoản thu hộ, chi hộ này cũng thuộc đi tượng không chịu thuế.

15. Xuất bản, nhập khẩu, phát hành báo, tạp chí, bản tin chuyên ngành, sách chính trị, sách giáo khoa, giáo trình, sách văn bản pháp luật, sách khoa học-kỹ thuật, sách in bằng chữ dân tộc thiểu stranh, ảnh, áp phích tuyên truyền cổ động, k cả dưới dạng băng hoặc đĩa ghi tiếng, ghi hình, dữ liệu điện tử; tiền, in tiền.

...Giáo trình là sách dùng để giảng dạy và học tập trong các trường đại học, cao đng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề.”

Căn cứ các quy định, hướng dẫn nêu trên và theo nội dung trình bày của Cục Thuế Thành phố Hà Nội tại công văn số 48818/CT-TTHT ngày 24/6/2019 thì đề nghị Cục Thuế TP. Hà Nội liên hệ với cơ quan chuyên ngành (Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin truyền thông) để xác định hoạt động kinh doanh của Công ty CP Đầu tư công nghệ và địa ốc Interland thuộc lĩnh vực nào, từ đó có cơ sở xác định thuế suất thuế GTGT phù hợp.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế Thành phố Hà Nội được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr. Nguyễn Thế Mạnh (để báo cáo);
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy