Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4768/TCT-CS
V/v hóa đơn điện tử

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH CJ CGV Việt Nam
(Địa ch: S 7/28 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TP Hồ Chí Minh.
Mã số thuế: 0303675393)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 11042/VPCP-ĐMDN ngày 14/11/2018 của Văn phòng Chính phủ về kiến nghị của Công ty TNHH CJ CGV Việt Nam về hóa đơn điện tử theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 29/11/2018, Tổng cục Thuế đã có công văn số 4763/TCT-CS gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP đối với trường hợp doanh nghiệp mới thành lập từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020.

Đề nghị Công ty TNHH CJ CGV Việt Nam liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn thực hiện.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Công ty TNHH CJ CGV Việt Nam được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để biết);
- Vụ Đổi mới doanh nghiệp (để biết);
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để b/cáo);
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Cục Thuế TP Hà Nội;
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy