Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4704/TCT-CS
V/v thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Đồng Nai;
- Công ty TNHH Mercafe Việt Nam.
(Đ/c: đường 3, KCN Long Thành, H. Long Thành, Đồng Nai)

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1516-06/MCF-CV ngày 18/8/2016 của Công ty TNHH Mercafe Việt Nam về thuế giá trị gia tăng. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế suất 0%.

Căn cứ hướng dẫn tại Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về điều kiện khấu trừ, hoàn thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.

Căn cứ theo hướng dẫn nêu trên thì hàng hóa xuất khẩu (bao gồm cả hoạt động gia công chuyển tiếp/gia công xuất khẩu hàng hóa được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% phải đáp ứng bốn (04) điều kiện: hợp đồng, hóa đơn, chứng từ thanh toán và Tờ khai hải quan; dịch vụ xuất khẩu được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% phải đáp ứng ba (03) điều kiện không có điều kiện Tờ khai hải quan.

Theo trình bày tại công văn của Công ty TNHH Mercafe Việt Nam thì hoạt động của Công ty TNHH Mercafe Việt Nam cung cấp cho Công ty Mercon Coffee Corporation tại Mỹ (Mercon Mỹ) thuộc hoạt động gia công chuyển tiếp/gia công xuất khẩu hàng hóa, không phải là cung cấp dịch vụ xuất khẩu.

Hoạt động gia công chuyển tiếp/gia công xuất khẩu hàng hóa của Công ty TNHH Mercafe Việt Nam cho Mercon Mỹ chưa đáp ứng điều kiện về Tờ khai hải quan (theo thủ tục hải quan xuất nhập khẩu tại chỗ) vì việc giao nhận cà phê giữa các Công ty xuất khẩu cà phê tại Việt Nam và Mercafe Việt Nam cũng như việc chuyển giao sản phẩm giữa Mercafe Việt Nam và bên thứ ba để đóng gói và xuất khẩu thì các bên đều không thực hiện thủ tục hải quan do đó chưa có cơ sở để áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%.Đề nghị Cục thuế tỉnh Đồng Nai hướng dẫn Công ty TNHH Mercafe Việt Nam và các bên Việt Nam có liên quan liên hệ với cơ quan hải quan để được hướng dẫn thực hiện thủ tục hải quan theo quy định.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Đồng Nai và Công ty TNHH Mercafe Việt Nam được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng;
- Vụ PC - BCT;
- Vụ PC, KK - TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân