Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
BAN CẢI CÁCH HIỆN ĐẠI HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4687/TCHQ-CCHĐH
V/v hướng dẫn thực hiện Luật Quản lý thuế sửa đổi năm 2012 áp dụng trong thủ tục hải quan điện tử

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng.

Trả lời nội dung vướng mắc tại công văn số 4982/HQHP-QLRR ngày 02/7/2013 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng về việc đề nghị hướng dẫn bổ sung quy trình thủ tục hải quan điện tử, Ban Cải cách hiện đại hóa - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Hiện nay Tổng cục Hải quan đã giao Ban Quản lý rủi ro, Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan phối hợp xây dựng bài toán nghiệp vụ để hoàn thiện Hệ thống thông quan xử lý dữ liệu điện tử Hải quan phù hợp với các nội dung trong Luật Quản lý thuế sửa đổi năm 2006). Sau khi hoàn thiện, Ban Quản lý rủi ro - Tổng cục Hải quan có văn bản thông báo hướng dẫn các đơn vị trong toàn ngành biết và thực hiện.

Để đảm bảo công tác quản lý của cơ quan hải quan, Ban Cải cách hiện đại hóa đề nghị Cục Hải quan TP. Hải Phòng thực hiện theo quy định hiện hành đến khi có hướng dẫn mới.

Ban Cải cách hiện đại hóa - Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CCHĐH (3b).

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Trần Quốc Định