Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------

Số: 3069/TCHQ-KTTT
V/v thực hiện Luật Quản lý thuế

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2008

 

Kính gửi: Đ/c trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Ngày 28/5/2008 Tổng cục Hải quan đã có công văn số 2534/TCHQ-KTTT chỉ đạo Cục hải quan các tỉnh, thành phố về việc đôn đốc thu đòi nợ thuế. Qua xem xét báo cáo của các đơn vị, Tổng cục nhận thấy hầu hết các đơn vị chưa áp dụng thứ tự thanh toán theo Điều 45 Luật Quản lý thuế; việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo Điều 93 Luật Quản lý thuế trong công tác đôn đốc thu đòi nợ thuế cũng chưa được các đơn vị thực hiện theo đúng trình tự mà chỉ tiến hành dừng làm thủ tục hàng hóa XNK; áp dụng biện pháp cưỡng chế nhưng không ra các quyết định hành chính thuế, điều này chưa đúng với quy định tại Điều 95 Luật Quản lý thuế. Để thực hiện thống nhất trong toàn ngành, nhằm đảm bảo thực hiện đúng các quy định của Luật Quản lý thuế, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đồng chí Cục trưởng chỉ đạo đơn vị:

- Thực hiện nghiêm các quy định của Luật Quản lý thuế, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn và nội dung công văn số 2534/TCHQ-KTTT ngày 28/5/2008 của Tổng cục Hải quan về việc đôn đốc thu đòi nợ thuế;

- Việc thanh toán tiền thuế, phạt phải áp dụng theo đúng trình tự Điều 45 Luật Quản lý thuế;

- Trước khi tiến hành thực hiện các biện pháp cưỡng chế, thường xuyên phân loại đối tượng nợ, các khoản nợ để đôn đốc, thu nợ trước thời điểm áp dụng các biện pháp cưỡng chế. Việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế chỉ được thực hiện khi có quyết định cưỡng chế của người có thẩm quyền theo quy định tại Điều 94, 95 Luật Quản lý thuế, Điều 45, Điều 46 Nghị định 97/NĐ-CP ngày 7/6/2007 quy định xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đồng chí Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và chỉ đạo đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT(3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn số 3069/TCHQ-KTTT về việc thực hiện Luật Quản lý thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

  • Số hiệu: 3069/TCHQ-KTTT
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 02/07/2008
  • Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 02/07/2008
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản