Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5418/TCHQ-PC
V/v tuyên truyền, tập huấn Luật Quản lý thuế sửa đổi

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục.

Thực hiện kế hoạch triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, ngày 11/12/2012 lãnh đạo Bộ đã phê duyệt tờ trình của Tổng cục Hải quan về việc triển khai thực hiện những nội dung quy định mới của Luật và các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành (có Kế hoạch triển khai thực hiện và Bảng phân công soạn thảo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế kèm theo).

Ngày 16/8/2013, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) có Công văn số 2077/PTM-HVĐT gửi lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan và Tổng cục Thuế, thông báo kế hoạch phối hợp của các đơn vị về việc chuẩn bị hội nghị đối thoại năm 2013 giữa cơ quan Thuế, cơ quan Hải quan với các doanh nghiệp trong nước; đồng thời tổ chức một số hội nghị nhằm tuyên truyền, phổ biến những nội dung quy định mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế.

Để thực hiện tốt các nội dung theo các chương trình, kế hoạch nêu trên, Tổng cục yêu cầu các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã được phân công, chuẩn bị các nội dung trình Tổng cục kế hoạch chi tiết thực hiện tuyên truyền, tập huấn cho cán bộ, công chức Hải quan và cộng đồng các doanh nghiệp về nội dung mới của Quản lý thuế. Cụ thể như sau:

I. Về tuyên truyền, tập huấn trước khi tổ chức hội nghị đối thoại:

1- Đối với các Vụ, Cục, đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục:

a) Trong phạm vi được phân công, chủ động hoàn thiện đề cương, tài liệu hướng dẫn các nội dung mới của các văn bản pháp luật đã được ký, ban hành, trình lãnh đạo Tổng cục phụ trách phê duyệt.

b) Trên cơ sở đề cương, tài liệu biên soạn đã được phê duyệt:

- Sử dụng để giới thiệu tại hội nghị phổ biến, giới thiệu pháp luật cho doanh nghiệp do VCCI chủ trì, phối hợp với Tổng cục Hải quan và Tổng cục Thuế tổ chức;

- Gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố dùng làm tài liệu phổ biến hướng dẫn cho cán bộ, công chức đơn vị biết, thực hiện.

c) Phân công cán bộ, công chức nắm chắc nội dung, trực tiếp giới thiệu tại hội nghị tập huấn cho doanh nghiệp; trực tiếp giới thiệu cho cán bộ, công chức Hải quan tại hội nghị tập huấn do Tổng cục tổ chức dành cho cán bộ, công chức Hải quan;

d) Khi có đề nghị của Hải quan các địa phương, trực tiếp cử cán bộ, công chức hướng dẫn trực tiếp (nếu có).

đ) Chuẩn bị cơ sở vật chất (trang thiết bị, phần mềm…), phục vụ các hội nghị tập huấn bảo đảm hiệu quả, chất lượng.

e) Giao Vụ Pháp chế đầu mối chủ trì, thực hiện phối hợp với Tổng cục Thuế và VCCI để tổ chức các hội nghị phổ biến văn bản pháp luật cho doanh nghiệp và hội nghị đối thoại với doanh nghiệp; thông báo cho các đơn vị có liên quan những thông tin cần thiết về việc tổ chức các hội nghị.

2- Đối với Cục Hải quan các tỉnh, thành phố:

Chủ động tổ chức các hội nghị, lớp học nhằm quán triệt, phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn cho cán bộ công chức, doanh nghiệp trên địa bàn nắm rõ các nội dung mới được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật; bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật trong công tác quản lý.

Trường hợp khó khăn về báo cáo viên, đề nghị các đơn vị trực tiếp liên hệ với các Vụ, Cục, đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục để được trợ giúp.

II. Về tổ chức hội nghị đối thoại:

Đề nghị các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ; Quyết định số 2363/QĐ-TCHQ ngày 03/7/2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về ban hành Quy chế tổ chức đối thoại với người khai hải quan, người nộp thuế của cơ quan Hải quan phối hợp với Vụ Pháp chế tổ chức hội nghị đối thoại đạt kết quả.

Tổng cục đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên. Quá trình tổ chức, triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, kịp thời báo cáo Tổng cục (qua Vụ Pháp chế) để xem xét giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục trưởng (thay b/c);
- Các Phó TCT (để chỉ đạo);
- Bộ Tài chính (Vụ PC – thay b/c);
- Lưu: VT, PC (02b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 5418/TCHQ-PC năm 2013 tuyên truyền, tập huấn Luật Quản lý thuế sửa đổi do Tổng cục Hải quan ban hành

  • Số hiệu: 5418/TCHQ-PC
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 12/09/2013
  • Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Người ký: Hoàng Việt Cường
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 12/09/2013
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản