Hệ thống pháp luật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4665/VPCP-CN
V/v báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 27/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện kim soát dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường năm 2020.

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2021

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Về đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 1582/BC-BKHĐT ngày 23 tháng 3 năm 2021) về tình hình thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kiểm soát dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường (Chỉ thị số 30/CT-TTg); Phó Thủ tướng Lê Văn Thành có ý kiến như sau:

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan rà soát, đánh giá các kết quả đạt được, cập nhật tình hình về phát triển kinh tế, xã hội của đất nước hiện nay, nghiên cứu đề xuất xây dựng Chỉ thị mới thay thế Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kiểm soát dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường; báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành;
- Các Bộ: CT, TC, TTTT, TN&MT, GTVT, KH&CN, XD;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
các Vụ: TH, KTTH, KGVX, QHĐP;
- Lưu: VT, CN (2). Duc

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 4665/VPCP-CN năm 2021 báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị 30/CT-TTg về tăng cường thực hiện kiểm soát dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 4665/VPCP-CN
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 13/07/2021
  • Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
  • Người ký: Nguyễn Cao Lục
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 13/07/2021
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản