Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3779/BTNMT-TCMT
V/v: rà soát đề xuất danh Mục các dự án trong Chương trình Mục tiêu xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích giai đoạn 2016-2020.

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Căn cứ Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ về việc chủ trương đầu tư các Chương trình Mục tiêu giai đoạn 2016-2020 và Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao là cơ quan chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai xây dựng Chương trình Mục tiêu xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối lượng công ích giai đoạn 2016-2020, trình Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Chương trình Mục tiêu xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích giai đoạn 2016-2020 (sau đây viết tắt là Chương trình) với 03 Mục tiêu, nội dung cụ thể, bao gồm: 1) Xử lý ô nhiễm môi trường của 30 bãi rác, bãi chôn lấp không hợp vệ sinh đang gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 1788/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhằm khắc phục ô nhiễm, giảm thiểu suy thoái, cải tạo và phục hồi môi trường; 2) Thu gom, tiêu hủy thuốc, hóa chất bảo vệ thực vật (BVTV), bao bì tồn lưu và cải thiện, phục hồi môi trường đối với 70 Điểm tồn lưu bị ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng; 3) đầu tư, xây dựng triển khai 03 dự án xử lý nước thải sinh hoạt tại nguồn từ các đô thị loại IV trở lên, xả trực tiếp ra 03 lưu vực sông Nhuệ - Đáy, sông Cầu và hệ thống sông Đồng Nai.

Để Chương trình sớm được triển khai thực hiện đảm bảo Mục tiêu và hiệu quả, Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng đề nghị quý Bộ/Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:

1. Rà soát, đánh giá tính hiệu quả của các dự án/nhiệm vụ liên quan đến 03 nội dung của Chương trình trong giai đoạn 2012-2015 đã và đang triển khai trên địa bàn tỉnh, thành phố.

2. Đề xuất danh Mục các dự án ưu tiên cần xử lý trong giai đoạn 2016 - 2020 (tiêu chí rà soát, lựa chọn các dự án ưu tiên tại Phụ lục gửi kèm theo).

3. Xây dựng các dự án khả thi đối với các dự án thuộc danh Mục lựa chọn ưu tiên đã đề xuất (nhóm B) để triển khai xử lý theo các Mục tiêu và nội dung trên.

Danh Mục và các dự án đề xuất xin gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường (thông qua Tổng cục Môi trường), số 10 Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội trước ngày 09 tháng 09 năm 2016 để thẩm định, tổng hợp, xây dựng nội dung Chương trình, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự hợp tác chặt chẽ của quý Bộ, Ủy ban./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ: KH&ĐT, TC;
- Sở TN&MT các tỉnh/thành phố (để thực hiện);
- Lưu VT.TCMT. Thọ(140)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Võ Tuấn Nhân

 

PHỤ LỤC

TIÊU CHÍ RÀ SOÁT CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN XỬ LÝ TRIỆT ĐỂ CÁC CƠ SỞ GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG THUỘC ĐỐI TƯỢNG CÔNG ÍCH GIAI ĐOẠN 2016-2020
(Kèm theo Công văn số 3779 /BTNMT-TCMT ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

1. Đối với các dự án xử lý triệt để các bãi rác đang gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 1788/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

- Các bãi rác, bãi chôn lấp chất thải rắn không hợp vệ sinh đang gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng nằm trong danh sách Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và Quyết định số 1788/QĐ-TTg ngày 01 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2020;

- Các bãi rác, bãi chôn lấp chất thải rắn đã được chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch xử lý ô nhiễm, đóng cửa, nâng cấp, cải tạo, phục hồi môi trường nhưng chưa có kinh phí thực hiện;

- Ưu tiên các bãi rác, bãi chôn lấp nằm gần khu dân cư tập trung, đang gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người và phát triển kinh tế xã hội của địa phương;

- Có sự đồng thuận và cam kết trách nhiệm của chính quyền địa phương trong quá trình chuẩn bị, triển khai dự án theo tiến độ đã được phê duyệt và cấp vốn; bảo đảm duy trì, vận hành công trình, hệ thống xử lý chất thải đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường sau khi kết thúc dự án.

- Các dự án phải bảo đảm phù hợp với quy hoạch, kế hoạch của trung ương và địa phương và các quy định của Luật đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan và các dự án đã được đề xuất trong kế hoạch đầu tư công trung hạn.

2. Đối với các dự án xử lý và cải thiện môi trường tại một số Điểm tồn lưu bị ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu gây ra theo Quyết định 1946/QĐ-TTg ngày 21 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch xử lý, phòng ngừa ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu trên phạm vi cả nước

- Các dự án xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường nằm trong Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 21 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch xử lý, phòng ngừa ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu trên phạm vi cả nước nhưng chưa được xử lý; các Điểm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật mới phát sinh đang gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân và sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

- Ưu tiên xử lý các Điểm tồn lưu do hóa chất bảo vệ thực vật đang gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng nằm trong khu vực dân, có mức độ rủi ro cao, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng và phát triển kinh tế xã hội;

- Ưu tiên các địa phương có nhiều Điểm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng. Đối với các Điểm tồn lưu thuốc bảo vệ thực vật quy mô nhỏ, phân tán, việc lập dự án theo nhóm các Điểm hóa chất tồn lưu đảm bảo dự án thuộc nhóm B.

- Ưu tiên các địa phương không tự cân đối được ngân sách;

- Có sự đồng thuận và cam kết trách nhiệm của chính quyền địa phương trong quá trình chuẩn bị, triển khai dự án theo tiến độ đã được phê duyệt và cấp vốn; bảo đảm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu bảo vệ môi trường sau khi kết thúc dự án.

- Các dự án phải bảo đảm phù hợp với quy hoạch, kế hoạch của trung ương và địa phương và các quy định của Luật đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan và các dự án đã được đề xuất trong kế hoạch đầu tư công trung hạn.

3. Đối với việc đầu tư xây dựng triển khai 03 dự án xử lý nước thải sinh hoạt tại nguồn từ các đô thị loại IV trở lên, xả tiếp ra 03 lưu vực sông Nhuệ - Đáy, sông Cầu và hệ thống sông Đồng Nai.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ủy ban bảo vệ môi trường và các địa phương thuộc 03 lưu vực sông Nhuệ - Đáy, sông cầu và hệ thống sông Đồng Nai xem xét, lựa chọn và xây dựng mỗi lưu vực sông 01 dự án đảm bảo các tiêu chí sau:

- Dự án xử lý nước thải sinh hoạt tại nguồn khu dân cư của đô thị loại IV trở lên.

- Chưa có hệ thống thu gom xử lý nước thải sinh hoạt tập trung trong đô thị.

- Xả thải trực tiếp ra 03 lưu vực sông.

- Có ảnh hưởng đến cuối nguồn.

- Có sự đồng thuận và cam kết trách nhiệm của chính quyền địa phương trong quá trình chuẩn bị, triển khai dự án theo tiến độ đã được phê duyệt và cấp vốn; bảo đảm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu bảo vệ môi trường sau khi kết thúc dự án.