Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4473/TCT-CS
V/v thuế GTGT

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Thuế TP. Đà Nẵng

Trả lời công văn số 2103/CT-KTT2 ngày 12/06/2017 của Cục Thuế TP. Đà Nẵng về việc thuế GTGT đổi với kinh doanh hoạt động thể dục, thể thao, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 55 Luật Thể dục thể thao quy định về doanh nghiệp thể thao;

Tại điểm n khoản 2 Điều 8 Luật thuế giá trị gia tăng quy định: "2. Mức thuế suất 5% áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ sau đây:…

n) Hoạt động văn hoá, triển lãm, thể dục, thể thao; biểu diễn nghệ thuật; sản xuất phim; nhập khẩu, phát hành và chiếu phim."

Căn cứ quy định nêu trên thì doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao là hoạt động kinh doanh có điều kiện và phải được UBND cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh. Do đó, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế TP.Đà Nẵng lấy thêm ý kiến của cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan quản lý nhà nước về thể dục thể thao của thành phố để có đủ cơ sở xem xét Công ty TNHH California Wellness Group - Chi nhánh Thanh Khê kinh doanh dịch vụ trung tâm thể dục thể hình (bao gồm luyện tập, huấn luyện, dạy thể dục thể hình, thể dục thẩm mỹ, yoga, khiêu vũ thể thao có huấn luyện viên) thì là hoạt động thể dục, thể thao hay hoạt động khác từ đó áp dụng về thuế GTGT phù hợp, đúng quy định.

Trường hợp các hoạt động nêu trên của Công ty TNHH California Wellness Group - Chi nhánh Thanh Khê được xác định là hoạt động thể dục, thể thao thì Tổng cục thuế thống nhất với ý kiến của Cục Thuế TP.Đà Nẵng là áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5%.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế TP. Đà Nẵng được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để b/cáo);
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, CS (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 4473/TCT-CS năm 2017 về thuế giá trị gia tăng đối với kinh doanh hoạt động thể dục, thể thao do Tổng cục Thuế ban hành

  • Số hiệu: 4473/TCT-CS
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 02/10/2017
  • Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
  • Người ký: Lưu Đức Huy
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 02/10/2017
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản