Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4345/TCT-TNCN
V/v: chính sách thuế TNCN

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Điện tử S.K Tech
(Cụm công nghiệp Khắc Niệm, phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 04082016/SK ngày 04/8/2016 của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại S.K Tech (sau đây gọi là “S.K Tech”) vướng mắc về chính sách thuế TNCN. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 15 Hiệp định giữa Việt Nam và Hàn Quốc về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với thuế đánh vào thu nhập ngày 20/05/1994;

Căn cứ Khoản 1 và Khoản 4 Điều 31 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân;

Căn cứ điểm đ, khoản 2, Điều 2, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật thuế TNCN, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN hướng dẫn thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công;

Căn cứ Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 về việc hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế.

Theo các quy định nêu trên và thông tin do S.K Tech cung cấp tại công văn số 04082016/SK thì:

Trường hợp chuyên gia của Công ty DH Trading (nhà thầu Hàn Quốc) được cử sang Việt Nam để thực hiện hỗ trợ tư vấn, chuyển giao công nghệ theo hợp đồng cung cấp dịch vụ ký với S. K Tech, trong đó quy định S.K Tech chỉ trả tiền thuê nhà ở và các dịch vụ khác đi kèm thì đây là các khoản lợi ích mang tính chất tiền lương, tiền công mà chuyên gia đó được hưởng. Do đó, khoản thu nhập này được tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân của Việt Nam trừ trường hợp chuyên gia người nước ngoài này thỏa mãn các điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 15 Hiệp định thuế giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Trường hợp, nếu chuyên gia người nước ngoài này không thỏa mãn các điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 15 Hiệp định thuế giữa Việt Nam và Hàn Quốc thì S.K Tech thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 1122/CT-TNCN ngày 01/8/2016 của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh.

Đề nghị S.K Tech liên hệ với Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Điện tử S.K Tech được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh;
- Vụ PC; HTQT;
- Lưu: VT, TNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QL THUẾ TNCN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Minh