Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 434/BTC-ĐT
V/v báo cáo tình hình quyết toán DAHT năm 2012

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước.

 

Theo quy định về chế độ báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành tại Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc vốn Nhà nước; các Bộ, ngành, địa phương tổng hợp tình hình quyết toán dự án hoàn thành năm 2012 gửi Bộ Tài chính chậm nhất vào ngày 30/01/2013.

Tại điểm 5 công văn số 5043/BTC-ĐT ngày 16/4/2012 của Bộ Tài chính về việc công khai tình hình quyết toán DAHT năm 2011 có đề nghị các Bộ, ngành, địa phương hàng năm báo cáo về Bộ Tài chính về việc xử lý vi phạm đối với các đơn vị, các chủ đầu tư trong việc thực hiện quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại điểm 2 Công văn số 921/TTg-KTTH ngày 20/6/2008 chậm nhất vào ngày 30/01 năm sau.

Đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác Trung ương; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty nhà nước hoàn thành báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành theo Mẫu số 11/QTDA Thông tư số 19/2011/TT-BTC và báo cáo việc xử lý vi phạm theo Công văn số 921/TTg-KTTH gửi Bộ Tài chính đúng thời hạn để tổng hợp báo cáo Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Tài chính các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Lưu: VT, Vụ ĐT. (200)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Sỹ Danh

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 434/BTC-ĐT báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành năm 2012 do Bộ Tài chính ban hành

  • Số hiệu: 434/BTC-ĐT
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 09/01/2013
  • Nơi ban hành: Bộ Tài chính
  • Người ký: Phạm Sỹ Danh
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 09/01/2013
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản