Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4326/BGDĐT-PC
V/v: hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2016-2017 về công tác pháp chế

Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2016

 

Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo

Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế (Nghị định số 55/2011/NĐ-CP) và nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016-2017 của ngành giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2016-2017 về công tác pháp chế như sau:

I. NHIỆM VỤ CHUNG

1. Hoàn thiện thể chế, xây dựng và phát huy vai trò của tổ chức pháp chế, đội ngũ những người làm công tác pháp chế tại các sở giáo dục và đào tạo và thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP .

2. Thực hiện rà soát các quy định của các văn bản hiện hành để đề xuất các văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế nhằm hoàn thiện thể chế đáp ứng yêu cầu đổi mới, căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo; làm tiền đề xây dựng Luật giáo dục (sửa đổi) và Luật nhà giáo.

3. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng công tác pháp chế nhằm nâng cao chất lượng và chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế tại địa phương.

4. Tăng cường tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành giáo dục.

5. Tiếp tục triển khai Chương trình số 474/CTr-BGDĐT-BTP ngày 24/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc Phối hợp thực hiện công tác pháp chế giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tư pháp giai đoạn 2015 – 2020 (Chương trình số 474/CTr-BGDĐT-BTP).

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Kiện toàn tổ chức pháp chế

a) Các sở giáo dục và đào tạo duy trì và nâng cao chất lượng công tác pháp chế của tổ chức pháp chế; căn cứ vào nhu cầu công tác pháp chế và tình hình đặc điểm của địa phương, phối hợp với sở nội vụ trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (UBND cấp tỉnh) đề nghị thành lập phòng pháp chế. Trường hợp không thành lập phòng pháp chế có thể gộp với các phòng chức năng khác nhưng vẫn đảm bảo tên gọi, tổ chức và hoạt động phù hợp với yêu cầu công tác pháp chế của địa phương theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP và Công văn số 5592/VPCP-TCCV ngày 17/7/2015 của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức và hoạt động của phòng pháp chế tại cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh.

b) Tổ chức triển khai, tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác pháp chế cho cán bộ làm công tác pháp chế theo Quyết định số 4415/QĐ-BGDĐT ngày 02/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng công tác pháp chế cho cán bộ pháp chế ngành giáo dục.

c) Khuyến khích các phòng giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục tại địa phương bố trí cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm thực hiện công tác pháp chế.

2. Hoạt động, tổ chức pháp chế của các sở giáo dục và đào tạo

a) Về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp pháp luật

Lập đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân (HĐND) cấp tỉnh trong lĩnh vực giáo dục; Chủ trì soạn thảo hoặc cử cán bộ, công chức tham gia soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND cấp tỉnh liên quan đến lĩnh vực giáo dục ở địa phương; tham gia góp ý đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các đơn vị khác soạn thảo theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 24/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành (Nghị định số 34/2016/NĐ-CP).

b) Về công tác kiểm tra, xử lý; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

Cung cấp các thông tin, tài liệu cần thiết và phối hợp với ban pháp chế, sở tư pháp giúp HĐND, UBND cấp tỉnh trong công tác tự kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giáo dục do HĐND, UBND cấp tỉnh ban hành. Thực hiện tự kiểm tra, xử lý văn bản hành chính có chứa quy phạm pháp luật do mình ban hành.

Chủ trì, phối hợp với ban pháp chế HĐND, Giám đốc sở tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giáo dục do HĐND, UBND cấp tỉnh ban hành. Kiến nghị HĐND, UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục theo quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP .

Báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo về kết quả kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục.

c) Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Tiếp tục lồng ghép việc triển khai, tuyên truyền Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (Nghị quyết số 29-NQ/TW), Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, Quyết định số 2653/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kế hoạch hành động của ngành giáo dục triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW và các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục mới được ban hành vào việc thực hiện Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016 của ngành giáo dục được ban hành kèm theo Quyết định số 6293/QĐ-BGDĐT ngày 29/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tổ chức phổ biến kịp thời, thường xuyên các quy định pháp luật mới về giáo dục, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP và các quy định pháp luật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đối tượng thuộc phạm vi quản lý của đơn vị.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ giáo viên môn pháp luật, môn giáo dục công dân, báo cáo viên và cán bộ phụ trách công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Tăng cường chỉ đạo điểm về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Chỉ đạo triển khai Chương trình phổ biến, giáo dục ngoại khóa do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy và học nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy kiến thức pháp luật trong chương trình chính khóa; sáng tạo và tăng cường nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật trong các chương trình ngoại khóa và các hoạt động ngoài giờ lên lớp. Tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật” và các cuộc thi tìm hiểu pháp luật bằng nhiều hình thức khác nhau.

Tiếp tục bổ sung, nâng cao chất lượng tủ sách pháp luật và các phương tiện, thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; chú trọng bổ sung, cập nhật thông tin phổ biến, giáo dục trên trang thông tin điện tử của các sở giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục; đánh giá và khen thưởng các mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả của cơ sở về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa phương.

d) Về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; kiểm tra việc thực hiện pháp luật và xử lý vi phạm hành chính

Thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực giáo dục ở địa phương theo quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; triển khai có hiệu quả Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Quyết định số 208/QĐ-BGDĐT ngày 19/1/2016; làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ công chức, viên chức làm công tác xử lý vi phạm hành chính tại đơn vị.

Kết hợp chặt chẽ giữa công tác theo dõi thi hành pháp luật với tăng cường hoạt động kiểm tra việc thực hiện pháp luật để kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung trái pháp luật; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc kiểm tra, xử lý việc chấp hành pháp luật về giáo dục của các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Xây dựng báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong lĩnh vực giáo dục ở địa phương gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo.

đ) Về công tác bồi thường của Nhà nước

Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết bồi thường thuộc trách nhiệm của đơn vị theo quy định Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đề nghị sở tư pháp tại địa phương hướng dẫn về nghiệp vụ trong việc giải quyết các vụ việc phát sinh liên quan đến công tác bồi thường.

Báo cáo, thống kê, tổng kết, đánh giá việc thực hiện bồi thường nhà nước trong trong lĩnh vực giáo dục ở địa phương theo yêu cầu của các cơ quan, đơn vị có liên quan.

e) Công tác cải cách thủ tục hành chính

Tổ chức thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính: công bố các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý; niêm yết đầy đủ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tại nơi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định; công khai nội dung và địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính của cá nhân, tổ chức.

Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết theo kế hoạch hoặc theo sự chỉ đạo của UBND cấp tỉnh.

g) Về công tác thi đua, khen thưởng

Quyết định khen thưởng theo thẩm quyền hoặc đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp tỉnh khen thưởng hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền khen thưởng đối với cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác pháp chế.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo tổ chức quán triệt hướng dẫn này đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động, chỉ đạo phòng pháp chế, tổ chức pháp chế hoặc cán bộ làm công tác pháp chế xây dựng chương trình, kế hoạch công tác pháp chế; phê duyệt kế hoạch công tác pháp chế năm học 2016-2017; phối hợp với sở tư pháp tham mưu cho UBND cấp tỉnh ban hành kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình phối hợp thực hiện công tác pháp chế theo Chương trình số 474/CTr-BGDĐT-BTP tạo điều kiện cho việc triển khai thực hiện công tác pháp chế tại địa phương.

2. Phòng pháp chế, tổ chức pháp chế hoặc cán bộ làm công tác pháp chế xây dựng ch­ương trình, kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm học 2016-2017, trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện. Giúp Giám đốc sở giáo dục và đào tạo làm đầu mối phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện công tác pháp chế.

3. Ngoài những báo cáo đột xuất và báo cáo chuyên đề theo yêu cầu, các sở giáo dục và đào tạo báo cáo ch­ương trình, kế hoạch công tác pháp chế năm học 2016-2017 trước ngày 15/11/2016, báo cáo tổng kết công tác pháp chế năm học và báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu công tác pháp chế năm học 2016-2017 trước ngày 05/6/2017.

Trong quá trình triển khai nhiệm vụ năm học về công tác pháp chế, nếu có vấn đề nảy sinh, vướng mắc đề nghị các sở giáo dục và đào tạo phản ánh kịp thời về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Pháp chế) để phối hợp giải quyết. Địa chỉ liên lạc: Vụ Pháp chế - Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội; email: vupc@moet.gov.vn; điện thoại: 043.6231059.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Website Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Vụ PC (05).

KT. BỘ TRƯ­ỞNG
THỨ TRƯỞNG




Phạm Mạnh Hùng