Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4372/BGDĐT-TĐKT
V/v hướng dẫn chia cụm thi đua khối các đơn vị trực thuộc Bộ

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2016

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Bộ

Căn cứ Công văn số 1640/HD-BTĐKT ngày 17/8/2016 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về việc hướng dẫn tổ chức chia khối, cụm thi đua, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn chia khối các đơn vị trực thuộc thành 8 cụm thi đua, thực hiện từ năm học 2016 - 2017. Đơn vị xếp đầu cụm làm cụm trưởng, từ các năm tiếp theo, các cụm suy tôn cụm trưởng theo hình thức luân phiên:

I. Cụm 1: Gồm 12 đơn vị (các trường sư phạm)

1. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

2. Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang

3. Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh

4. Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh

5. Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương

6. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

7. Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

8. Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

9. Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

10. Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội

11. Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

12. Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh

II. Cụm 2: Gồm 12 đơn vị (các trường phía Bắc)

1. Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

2. Trường Đại học Xây dựng

3. Trường Đại học Thương mại

4. Trường Đại học Giao thông vận tải

5. Trường Đại học Mỏ - Địa chất

6. Trường Đại học Kinh tế quốc dân

7. Trường Đại học Ngoại thương

8. Học viện Quản lý Giáo dục

9. Viện Đại học mở Hà Nội

10. Trường Đại học Hà Nội

11. Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp

12. Trường Đại học Vinh

III. Cụm 3: Gồm 06 đơn vị (các trường phía Nam)

1. Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2. Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh

3. Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

4. Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

5. Trường Đại học Nha Trang

6. Trường Đại học Quy Nhơn

IV. Cụm 4: Gồm 06 đơn vị (các trường khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ)

1. Trường Đại học Tây Bắc

2. Trường Đại học Đà Lạt

3. Trường Đại học Tây Nguyên

4. Trường Đại học Cần Thơ

5. Trường Đại học Đồng Tháp

6. Trường Đại học Kiên Giang

V. Cụm 5: Gồm 10 đơn vị (các trường dân lập)

1. Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

2. Trường Đại học dân lập Hải Phòng

3. Trường Đại học dân lập Phương Đông

4. Trường Đại học dân lập Đông Đô

5. Trường Đại học Lương Thế Vinh

6 Trường Đại học Bình Dương

7. Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn

8. Trường Đại học Cửu Long

9. Trường Đại học dân lập Phú Xuân

10. Trường Cao đẳng dân lập Kinh tế kỹ thuật Đông du, Đà Nẵng

VI. Cụm 6: Gồm 07 đơn vị

1. Trường Dự bị đại học dân tộc Trung ương

2. Trường Dự bị đại học dân tộc Sầm Sơn

3. Trường Dự bị đại học dân tộc Trung ương Nha Trang

4. Trường Dự bị đại học Thành phố Hồ Chí Minh

5. Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc

6. Trường Hữu nghị T78

7. Trường Hữu nghị 80

VII. Cụm 7: Gồm 10 đơn vị

1. Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

2. Viện Nghiên cứu thiết kế trường học

3. Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

4. Báo Giáo dục và Thời đại

5. Tạp chí giáo dục

6. Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nhân lực

7. Trung tâm đào tạo khu vực của tổ chức SEAMEO tại Việt Nam

8. Trung tâm khu vực về học tập suốt đời của tổ chức SEAMEO tại Việt Nam

9. Văn phòng Hội đồng Quốc gia giáo dục và phát triển nhân lực

10. Văn phòng Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước

VIII. Cụm 8: Gồm các đơn vị thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, tính chất công việc, quyết định thành lập các khối thi đua gửi báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30 tháng 9 năm 2016.

Đề nghị các cụm thi đua tổ chức hoạt động theo đúng quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Thi đua - Khen thưởng) để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban TĐKTTW (để phối hợp);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Công đoàn GDVN (để phối hợp);
- Các đơn vị thuộc Bộ (để thực hiện);
- Website Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Lưu: VT, Vụ TĐKT (15).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Nghĩa