Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4284/VPCP-CN
V/v kết quả kiểm toán chuyên đề về thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BT

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2020

 

Kính gửi:

- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Khánh Hòa, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Phú Yên, Cà Mau, Vĩnh Phúc.

Về Báo cáo của Kiểm toán Nhà nước (Báo cáo số 40/BC-KTNN ngày 08 tháng 5 năm 2020) về kết quả kiểm toán chuyên đề về thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BT giai đoạn 2014 - 2018 tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến như sau:

1. Bộ Xây dựng và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Khánh Hòa, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Phú Yên, Cà Mau, Vĩnh Phúc thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước theo đúng quy định của Luật Kiểm toán Nhà nước.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính nghiên cứu Báo cáo nêu trên của Kiểm toán Nhà nước, rà soát các quy định pháp luật về đầu tư theo hình thức đối tác công tư nói chung và hình thức hợp đồng BT nói riêng để hoàn thiện, khắc phục các bất cập, tồn tại được nêu tại Báo cáo; vừa bảo đảm thu hút mạnh mẽ nguồn lực ngoài ngân sách cho đầu tư, vừa bảo đảm công khai, minh bạch, chống thất thoát, lãng phí tài sản công.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ ly TTg, TGĐ Cổng TTĐT;
các Vụ: KTTH, TKBT, V.I, PL;
- Lưu: VT, CN (2). Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục