Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8010/VPCP-CN
V/v giải quyết khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai các dự án đầu tư trọng điểm, cấp bách

Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2019

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Về đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 5814/BKHĐT-KCHTĐT ngày 19 tháng 8 năm 2019 về việc triển khai thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 274/TB-VPCP ngày 02 tháng 8 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Giao các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện nghiêm các nhiệm vụ tại Công điện số 1042/CĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2019 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019; đồng thời, rà soát các khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai các dự án đầu tư trọng điểm, cấp bách thuộc lĩnh vực quản lý, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, đề xuất giải pháp tháo gỡ theo đúng thẩm quyền, báo cáo Chính phủ tại phiên họp thường kỳ hằng quý.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, NN, KGVX, QHQT, ĐMDN, TKBT, V.I, TH;
- Lưu: VT, CN (2). Ha

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM




Mai Tiến Dũng