Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 624/VPCP-CN
V/v triển khai Dự án đầu tư xây dựng hệ thống giám sát điều khiển giao thông thông minh tại thành phố Đà Nng

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Đà nẵng (văn bản số 7835/UBND-SGTVT ngày 19 tháng 11 năm 2019) và ý kiến của các Bộ: Công an (văn bản số 3787/BCA-C08 ngày 12 tháng 12 năm 2019), Tư pháp (văn bản số 4988/BTP-PLDSKT ngày 16 tháng 12 năm 2019), Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 9137/BKHĐT-QLĐT ngày 09 tháng 12 năm 2019), Giao thông vận tải (văn bản số 11970/BGTVT-KHCN ngày 16 tháng 12 năm 2019), Tài nguyên và Môi trường (văn bản số 7023/BTNMT-KHTC ngày 30 tháng 12 năm 2019) về việc triển khai Dự án đầu tư xây dựng hệ thống giám sát điều khiển giao thông thông minh tại thành phố Đà Nẵng (Dự án), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

1. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Bộ: Công an, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường tại các văn bản nêu trên để triển khai Dự án nêu trên theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật và Nghị định số 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

2. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng trong việc sử dụng quỹ đất để thanh toán cho Nhà đầu tư Dự án theo đúng quy định của Nghị định số 69/2019/NĐ-CP quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao; bảo đảm công khai, minh bạch, tuyệt đối không để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, gây thất thoát tài sản nhà nước.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: CA, TP, KHĐT, GTVT, TNMT;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, PL, NN, KTTH, QHĐP;
- Lưu: VT, CN (3) pvc

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục