Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4264/TCT-CS
V/v chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Tâm Liên
(Đ/c: Số 54, Quốc lộ 51, Khu phố 2, Phường Phước Trung, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Ngày 08/08/2016, Tổng cục Thuế nhận được công văn số 08/2016-TL ngày 01/08/2016 của Công ty TNHH Tâm Liên về việc kiến nghị về việc truy thu thuế của Đoàn Thanh tra Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Khoản 1 Điều 7 Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011 của Quốc hội quy định trình tự khiếu nại như sau:

“Điều 7. Trình tự khiếu nại

1. Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính... ”

- Tại Điều 9 Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011 của Quốc hội quy định thời hiệu khiếu nại như sau:

“Điều 9. Thời hiệu khiếu nại

Thời hiệu khiếu nại là 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính... ”

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Tâm Liên cho rằng Quyết định số 7239/QĐ-CT ngày 05/09/2016 của Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc xử lý vi phạm pháp luật về thuế đối với Công ty chưa phù hợp quy định của pháp luật và tình hình thực tế Công ty thì Công ty thực hiện trình tự, thủ tục khiếu nại theo quy định của Luật Khiếu nại.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH Tâm Liên được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Cục thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;
- Lưu: VT, CS-2b.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Quý Trung