Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4264/TCHQ-TXNK
V/v trả hồ sơ xác định trước mã số hàng hóa

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Quốc tế Thiền Sinh Thái.
(Đ/c: Số 41 đường Thép Mới, phường 12, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được Đơn đề nghị ngày 4/7/2018 của Công ty TNHH Quốc tế Thiền Sinh Thái (Công ty) đề nghị xác định trước mã số đối với các mặt hàng: Kính thủy lò hơi. Kính thủy phản xạ hiển thị mức nước. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 28 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014;

Căn cứ khoản 3 Điều 24 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính Phủ;

Căn cứ khoản 11 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính Phủ;

Căn cứ Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính;

Căn cứ khoản 3 điểm 10 Thông tư 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính;

Qua xem xét nội dung các Đơn đề nghị xác định trước mã số của Công ty thì:

Mẫu đơn đề nghị xác định trước mã số không đúng quy định tại Phụ lục VI Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính. Đề nghị Công ty nghiên cứu các quy định về xác định trước mã số hàng hóa tại các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên.

Tổng cục Hải quan gửi trả hồ sơ kèm theo Đơn đề nghị xác định trước mã số nêu trên để Công ty TNHH Quốc tế Thiền Sinh Thái hoàn thiện lại hồ sơ đảm bảo đúng, đủ thông tin chính xác thống nhất về hàng hóa đề nghị xác định trước mã số theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh