Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2077/TCHQ-TXNK
V/v trả hồ sơ xác định trước mã số hàng hóa

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH FUTABA (Việt Nam).
(Đ/c: Đường số 12, KCX Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được Đơn đề nghị số 01, 02, 03, 04-2017 ngày 04/10/2017 của Công ty TNHH FUTABA (Việt Nam) (Công ty) đề nghị xác định trước mã số đối với các mặt hàng: Trục hướng - Bạc lót của Phụ tùng khuôn ép nhựa. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 28 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014;

Căn cứ Khoản 3 Điều 24 Nghị Định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính Phủ;

Căn cứ Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính;

Qua xem xét nội dung các Đơn đề nghị xác định trước mã số của Công ty thì:

Theo khai báo nêu trên, không đủ cơ sở để xác định bản chất của hàng hóa để hướng dẫn phân loại. Hồ sơ tài liệu kèm theo không xác định được mặt hàng có phải là linh kiện của khuôn ép nhựa.

Ngày 19/12/2017, Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan có công văn 5247/TXNK-PL đề nghị Công ty làm rõ cấu tạo, cơ chế hoạt động, cách thức sử dụng của sản phẩm khuôn ép nhựa, giải thích rõ quy trình sản xuất, công dụng theo thiết kế của mặt hàng cần xác định trước (là linh kiện gắn vào khuôn ép nhựa). Tuy nhiên đến nay, không nhận được công văn bổ sung thông tin như đã nêu trên của Công ty.

Tổng cục Hải quan gửi trả hồ sơ, mẫu hàng kèm theo Đơn đề nghị xác định trước mã số nêu trên để Công ty TNHH FUTABA (Việt Nam) hoàn thiện lại hồ sơ đảm bảo đủ thông tin chính xác thống nhất về hàng hóa đề nghị xác định trước mã số theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK-ThuHằng (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh