Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4244/CT-TTHT
V/v: hóa đơn, chứng từ.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi:

Công Ty TNHH SX TM Kim Hoàn Vũ
Địa chỉ: H31 Bis K300 Cộng Hòa, P.12, Q. Tân Bình
Mã số thuế: 0301424549

 

Trả lời văn thư số 01/KTTC-KHV/2014 ngày 28/04/2014 của Công ty về lập hóa đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm 3 Khoản 6 Điều 1 Nghị định 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010 của Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 và 3 điều 10 của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP quy định về công tác văn thư hướng dẫn việc ký thừa ủy quyền:

“Trong trường hợp đặc biệt, người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thể ủy quyền cho người đứng đầu một đơn vị trong cơ quan, tổ chức ký thừa ủy quyền (TUQ.) một số văn bản mà mình phải ký. Việc giao ký thừa ủy quyền phải được quy định bằng văn bản và giới hạn trong một thời gian nhất định. Người được ký thừa ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác ký. Văn bản ký thừa ủy quyền theo thể thức và đóng dấu của cơ quan, tổ chức ủy quyền".

Căn cứ Khoản 2d Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/06/2014):

“Trường hợp thủ trưởng đơn vị không ký vào tiêu thức người bán hàng thì phải có giấy ủy quyền của thủ trưởng đơn vị cho người trực tiếp bán ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phía trên bên trái của tờ hóa đơn.”

Trường hợp Giám đốc Công ty ủy quyền cho kế toán trưởng ký thừa ủy quyền trong việc ký hóa đơn nếu việc ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật thì kế toán trưởng ký và đóng dấu tại chỉ tiêu thủ trưởng đơn vị.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P. KT4;
- P. PC;
- Lưu: HC, TTHT.
1437-130535 Dương

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga