Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4238/CT-TTHT
V/v Hóa đơn, chứng từ.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi:

Công ty Cổ phần hàng không Jetstar Pacific Airlines
Địa chỉ: Số 112 Hồng Hà, P.02 Quận Tân Bình
Mã số thuế: 0301103030

Trả lời văn thư số 943/JPA-TCKT ngày 07/05/2014 của Công ty về hóa đơn chứng từ; Cục thuế Thành phố có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1, Điều 17 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/06/2014):

“1. Người bán hàng được ủy nhiệm cho bên thứ ba lập hóa đơn cho hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ. Hóa đơn được ủy nhiệm cho bên thứ ba lập vẫn phải ghi tên đơn vị bán là đơn vị ủy nhiệm và đóng dấu đơn vị ủy nhiệm phía trên bên trái của tờ hóa đơn (trường hợp hóa đơn tự in được in từ thiết bị của bên được uỷ nhiệm hoặc hóa đơn điện tử thì không phải đóng dấu của đơn vị ủy nhiệm). Việc ủy nhiệm phải được xác định bằng văn bản giữa bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm.”

Trường hợp Công ty thực hiện ủy nhiệm cho các đại lý bán vé máy bay của Công ty xuất hóa đơn - phiếu thu tiền cước vận chuyển cho khách hàng khi mua vé máy bay của Công ty thì khi đại lý có phát sinh mua vé máy bay của Công ty để cho người lao động đi công tác, đại lý sử dụng hóa đơn được ủy nhiệm để xuất cho chính mình (trên hóa đơn tại tiêu thức “nơi xuất” và tiêu thức “tên khách hàng” ghi tên và mã số thuế của đại lý được ủy nhiệm.

Cục Thuế Thành phố thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT 1;
- P.PC;
- Lưu: HC, TTHT.
1456/2014 dtthanh

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga