Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4212/TCT-CS
V/v chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2019.

 

Kính gửi:

- Cục Thuế thành phố Hà Nội;
- Cục Thuế tỉnh Quảng Nam;
- Văn phòng đại diện ECODIT LLC tại Đà Nẵng.
(Đ/c: Tầng 5, Green Plaza Đà Nng, 223 Trần Phú, TP. Đà Nẵng).

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1533/CT-TTHT ngày 11/3/2019 của Cục Thuế tỉnh Quảng Nam, công văn số 50033/CT-TKT2 ngày 26/6/2019 của Cục Thuế thành phố Hà Nội và công văn số RO.19.06 ngày 10/6/2019 của Văn phòng đại diện ECODIT LLC tại Đà Nẵng hỏi về hồ sơ hoàn thuế đối với tổ chức nước ngoài ký hợp đồng trực tiếp với Nhà tài trợ nước ngoài để quản lý, giải ngân nguồn vốn ODA viện trợ không hoàn lại. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế hướng dẫn về mặt nguyên tắc như sau:

Tại điểm 6a, Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi theo quy định tại khoản 3, Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính) quy định về hoàn thuế GTGT đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) không hoàn lại hoặc viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo:

“a) Đối với dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại: chủ chương trình, dự án hoặc nhà thầu chính, tổ chức do phía nhà tài trợ nước ngoài chỉ định việc quản lý chương trình, dự án được hoàn lại số thuế GTGT đã trả đối với hàng hóa, dịch vụ mua ở Việt Nam để sử dụng cho chương trình, dự án.

Việc hoàn thuế GTGT đã trả đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) không hoàn lại thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Tại Điều 50 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính quy định về hoàn thuế GTGT đối với dự án ODA.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Tổ chức nước ngoài được Nhà tài trợ dự án sử dụng nguồn vốn ODA viện trợ không hoàn lại chỉ định là đơn vị thực hiện dự án và chịu trách nhiệm quản lý, giải ngân vốn tài trợ thì thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT đã trả đối với hàng hóa, dịch vụ mua ở Việt Nam để sử dụng cho dự án. Về thủ tục hoàn thuế, đề nghị Cục Thuế căn cứ quy định tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC nêu trên để thực hiện.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội, Cục Thuế tỉnh Quảng Nam biết và căn cứ hồ sơ cụ thể, tình hình thực tế tại đơn vị để hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Thế Mạnh (để báo cáo);
- Vụ PC, Vụ CST, Cục QLN (BTC);
- Vụ PC, Vụ KK (TCT);
- Website-TCT;
- Lưu: VT, CS(2b).

TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Thị Hà Giang