Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4148/TCHQ-TXNK
V/v thuế nhập khẩu hàng hóa dự án Nhà máy thủy điện sông Lô 8A

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2020

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Hà Giang;
- Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Lam Sơn.
(Số nhà 234, ngõ 8, đường Chu Văn Thịnh, TP. Sơn La, tỉnh Sơn La)

Trả lời công văn số 953/HQHG-NV ngày 20/5/2020 của Cục Hải quan tỉnh Hà Giang và công văn số 293/CV-LS ngày 29/3/2020, số 293/CV-LS ngày 26/5/2020 của Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Lam Sơn về việc miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định của dự án Nhà máy thủy điện sông Lô 8A. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 11 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định: “Hàng hóa nhập khu để tạo tài sản cố định của đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, bao gồm:

a) Máy móc, thiết bị; linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng để lắp ráp đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ với máy móc, thiết bị; nguyên liệu, vật tư dùng để chế tạo máy móc, thiết bị hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng của máy móc, thiết bị;

b) Phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án;

c) Vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được”.

Căn cứ điểm 3 mục III phụ lục I về Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ thì đầu tư phát triển nhà máy điện thuộc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư.

Căn cứ Điều 8 Thông tư 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính về phân loại máy móc, thiết bị ở dạng chưa lắp ráp hoặc tháo rời.

Căn cứ quy định nêu trên và theo trình bày của Công ty thì hàng hóa dự kiến nhập khẩu của Công ty là Cáp lực chuyên dụng ZR-YJV-8,7/15kV (7.770m), Cáp lực chuyên dụng ZR-YJV-0,6/1kV (9.295m) và Cáp điều khiển chuyên dụng ZR-DJYPVP-0,3/0,5kV và 0,45/0,75kV (36.285m) dùng để đấu nối máy và bộ phận cơ khí với nhau tạo thành nhà máy phát điện của dự án Nhà máy thủy điện Sông Lô 8A, không đủ cơ sở để xác định là linh kiện, chi tiết, bộ phận rời để lắp ráp đồng bộ với máy móc thiết bị quy định tại điểm a khoản 11 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 nên không được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại điểm này.

Khi làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa, căn cứ hồ sơ nhập khẩu cụ thể, Công ty liên hệ với Cục Hải quan tỉnh Hà Giang để xác định mặt hàng cáp nhập khẩu của Công ty có hay không thuộc loại trong nước đã sản xuất được làm căn cứ áp dụng chính sách thuế phù hợp.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Hà Giang và Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Lam Sơn được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK-CST (03 bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng