Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4139/CT-TTHT
V/v: thuế giá trị gia tăng.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 6 năm 2014

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Gaea Field Việt Nam
Địa chỉ: Số 288 K1, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. 8, Q. 3, TP. HCM
Mã số thuế: 0312401938

Trả lời văn thư số 01/2014/CV ngày 17/05/2014 của Công ty về thuế giá trị gia tăng (GTGT), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định thuế suất 0%:

- Tại Khoản 1b Điều 9 quy định về thuế suất 0%:

“Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều này.

b) Dịch vụ xuất khẩu bao gồm dịch vụ cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan và tiêu dùng trong khu phi thuế quan.

…”

+ Tại Khoản 2b Điều 9 quy định điều kiện áp dụng thuế suất 0%:

“…

b) Đối với dịch vụ xuất khẩu:

- Có hợp đồng cung ứng dịch vụ với tổ chức, cá nhân ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan;

- Có chứng từ thanh toán tiền dịch vụ xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật;

…”

-Tại Khoản 3 Điều 9 quy định các trường hợp không áp dụng mức thuế 0% gồm:

“Tái bảo hiểm ra nước ngoài; chuyển giao công nghệ, chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ ra nước ngoài; chuyển nhượng vốn, cấp tín dụng, đầu tư chứng khoán ra nước ngoài; dịch vụ tài chính phái sinh; dịch vụ bưu chính, viễn thông chiều đi ra nước ngoài (bao gồm cả dịch vụ bưu chính viễn thông cung cấp cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan; cung cấp thẻ cào điện thoại di động đã có mã số, mệnh giá đưa ra nước ngoài hoặc đưa vào khu phi thuế quan); sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác; hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho cá nhân không đăng ký kinh doanh trong khu phi thuế quan, trừ các trường hợp khác theo quy định của Thủ tướng Chính phủ;

…”

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp của Công ty theo trình bày ký hợp đồng cung cấp dịch vụ thiết kế công trình xây dựng tại nước ngoài cho khách hàng là Công ty Gaea Field Co., Ltd (Công ty mẹ) tại Nhật Bản thì dịch vụ này được xác định là tiêu dùng ngoài Việt Nam, nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Điểm 2b Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTC thì được áp dụng thuế suất thuế GTGT là 0%.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P. KT2;
- P. PC;
- Lưu: HC, TTHT.
1544-137282 Dương

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trần Thị Lệ Nga