Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4113/CT-TTHT
V/v: Thuế giá trị gia tăng

TP.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 6 năm 2014

 

Kính gửi:

Công ty TNHH TUV SUD Việt Nam
Đ/chỉ: Lô III-26, đường 19/5A, KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú
Mã số thuế: 0305391686

Trả lời văn bản số 008/TUVSUD/2014 ngày 11/4/2014 và hồ sơ bổ sung ngày 12/5/2014 của Công ty về thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT/BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT:

+ Tại Tiết b Khoản 1 Điều 9 quy định thuế suất 0% áp dụng với:

“Dịch vụ xuất khẩu bao gồm dịch vụ cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan và tiêu dùng trong khu phi thuế quan. ”

+ Tại Tiết b Khoản 2 Điều 9 quy định điều kiện áp dụng thuế suất 0%:

“Đối với dịch vụ xuất khẩu:

- Có hợp đồng cung ứng dịch vụ với tổ chức, cá nhân ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan;

- Có chứng từ thanh toán tiền dịch vụ xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật

…”

Trường hợp Công ty theo trình bày, ký hợp đồng với khách hàng nước ngoài nhận nguyên vật liệu, sản phẩm, hàng hóa từ khách hàng để thực hiện kiểm tra, thử nghiệm các sản phẩm này tại Việt Nam và gửi giấy chứng nhận cho khách hàng thì dịch vụ này được xác định là dịch vụ được thực hiện và tiêu dùng tại Việt Nam không được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT2;
- Phòng PC;
- Lưu: VT, TTHT.
1117-88244/2014-ttq

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga