Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4095/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Kiên Giang

Tống cục Thuế nhận được công văn số 546/CT - THNVDT ngày 27/6/2016 của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang về chính sách thuế TNDN đối với Công ty CP Đầu tư và Phát triển Phú Quốc. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Thông tư số 228/2009/TT- BTC ngày 7/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất

các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp tại doanh nghiệp.

- Tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT- BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT- BTC như sau:

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật….

2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

2.20. Các khoản chi phí trích trước theo kỳ hạn, theo chu kỳ mà đến hết kỳ hạn, hết chu kỳ chưa chi hoặc chi không hết.

Các khoản trích trước bao gồm: trích trước về sửa chữa lớn tài sản cố định theo chu kỳ, các khoản trích trước đối với hoạt động đã tính doanh thu nhưng còn tiếp tục phải thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng (kể cả trường hợp doanh nghiệp có hoạt động cho thuê tài sản, hoạt động kinh doanh dịch vụ trong nhiều năm nhưng có thu tiền trước của khách hàng và đã tính toàn bộ vào doanh thu của năm thu tiền) và các khoản trích trước khác.”

Căn cứ các quy định nêu trên, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Phú Quốc không được trích trước vào chi phí được trừ để xác định thu nhập chịu thuế tại thời điểm ghi nhận doanh thu bán biệt thự đối với khoản chi có thể phát sinh trong giai đoạn kinh doanh cho thuê biệt thự.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Kiên Giang biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Các Vụ: TNCN, PC (TCT)
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Nguyễn Quý Trung

 

 

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 4095/TCT-CS năm 2016 chi phí được trừ xác định thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

  • Số hiệu: 4095/TCT-CS
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 09/09/2016
  • Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
  • Người ký: Nguyễn Quý Trung
  • Ngày công báo: Không có
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 09/09/2016
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản