Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 405/BVTV-KH
V/v thực hiện kiểm tra TACN có nguồn gốc thực vật nhập khẩu theo Nghị định 13/2020/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2020

 

Kính gửi: Tổng cục Hải Quan

Ngày 21/1/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 13/2020/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Chăn nuôi. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 5/3/2020. Theo quy định tại Nghị định này, việc kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với thức ăn chăn nuôi nhập khẩu đã có quy chuẩn kỹ thuật (QCVN) được thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định 74/2018/NĐ-CP và Nghị định 154/2018/NĐ-CP. Các loại thức ăn chăn nuôi chưa có QCVN được tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị định 39/2017/NĐ-CP .

Để triển khai có hiệu quả quy định về kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc thực vật nhập khẩu thuộc diện phải kiểm dịch thực vật theo quy định tại Nghị định 13/2020/NĐ-CP, Cục Bảo vệ thực vật (BVTV) thông báo và đề nghị cơ quan Hải quan hỗ trợ một số nội dung sau

1. Từ 05/3/2020, các chi cục Kiểm dịch thực vật (KDTV) vùng là đơn vị tiếp nhận hồ sơ và xác nhận vào Giấy đăng ký kiểm dịch thực vật và kiểm tra xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có nguồn gốc thực vật nhập khẩu.

2. Các tổ chức chứng nhận sự phù hợp được chỉ định sẽ cấp Giấy xác nhận chất lượng đối với thức ăn chăn nuôi chưa có quy chuẩn kỹ thuật đối với trường hợp kiểm tra theo chế độ kiểm tra thông thường và kiểm tra chặt theo quy định tại Nghị định 39/2017/NĐ-CP. Nội dung này sẽ được thực hiện đến hết ngày 30/6/2020 theo quy định tại khoản 5 Điều 34 Nghị định 13/2020/NĐ-CP.

3. Các lô hàng không thuộc trường hợp ở mục 2 của công văn này sẽ do các Chi cục KDTV vùng kiểm tra, xác nhận đăng ký và cấp Giấy xác nhận chất lượng, Thông báo Kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu theo quy định của pháp luật.

3. Trong thời gian chưa kết nối được với hệ thống Một cửa quốc gia, đề nghị cơ quan Hải quan chấp nhận việc doanh nghiệp và cơ quan kiểm dịch thực vật thực hiện trên bản giấy. Khi hệ thống hoàn tất các thủ tục về giấy tờ và kỹ thuật để kết nối, Cục BVTV sẽ thông báo đến quý Tổng cục để triển khai đồng bộ trên môi trường mạng.

4. Các lô hàng thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc thực vật nhập khẩu đã đăng ký kiểm tra chất lượng trước ngày 05/3/2020 sẽ được tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị định 39/2017/NĐ-CP. Nội dung này được quy định tại khoản 7 Điều 34 Nghị định 13/2020/NĐ-CP.

Vậy, Cục BVTV đề nghị Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố phối hợp thực hiện thống nhất các nội dung trên để tạo thông thoáng cho công tác xuất nhập khẩu, đảm bảo tinh thần cải cách hành chính và thực hiện đúng các quy định hiện hành.

Trong quá trình phối hợp thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, đề nghị quý Tổng cục liên hệ, phản ánh ngay về Cục Bảo vệ thực vật để kịp thời giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Giám sát quản lý về Hải quan (để phối hợp);
- Cục trưởng Hoàng Trung (báo cáo)
- Các chi cục KDTV vùng (để thực hiện);
- Các TC chứng nhận sự phù hợp (để thực hiện)
- Lưu VT, KH.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Quý Dương