Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4013/BXD-KTXD
V/v hướng dẫn áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình và giá ca máy, thiết bị thi công xây dựng.

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 3804/UBND-CN ngày 27/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đề nghị hướng dẫn áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình và đơn giá ca máy để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Ngày 17/7/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 108/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị định số 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, đồng thời Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

1. Đối với một số loại máy và thiết bị thi công xây dựng chưa được quy định hoặc chưa có đầy đủ định mức hao phí và các dữ liệu cơ bản trong Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng để xác định giá ca máy, Bộ Xây dựng đã sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Phụ lục III, Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020.

2. Tại Điểm a, Mục 2 Nghị quyết số 108/NQ-CP hướng dẫn việc chuyển tiếp áp dụng định mức xây dựng cho các công việc chuyên ngành, đặc thù chưa ban hành. Theo đó, đối với việc áp dụng định mức xây dựng của các công việc chuyên ngành, đặc thù (ngoài các công việc thuộc hệ thống định mức Bộ Xây dựng đã ban hành): Người quyết định đầu tư, Chủ đầu tư và các chủ thể liên quan được tham khảo, vận dụng, áp dụng cơ sở dữ liệu hiện có về hệ thống định mức đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố trước thời điểm Nghị định số 68/2019/NĐ-CP có hiệu lực hoặc tham khảo, vận dụng, sử dụng định mức của các công trình, dự án tương tự đã thực hiện làm cơ sở xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Việc tham khảo, vận dụng, áp dụng định mức phải đảm bảo không cao hơn định mức được tham khảo, vận dụng, áp dụng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa nghiên cứu và thực hiện.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- TTr Lê Quang Hùng (để b/c);
- Lưu VT, KTXD(T).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC KINH TẾ XÂY DỰNG
Đàm Đức Biên