Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/BXD-QLN
V/v: trả lời CV số 3260/SXD-PC ngày 19/5/2014 của Sở XD Hà Nội

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2014

 

Kính gửi: Sở Xây dựng Hà Nội

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 3260/SXD-PC ngày 19/5/2014 của Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị cho ý kiến về việc xác lập sở hữu toàn dân đối với trường hợp nhà do nhà nước quản lý nhưng hiện nay diện tích nguyên thủy đã bị dỡ bỏ, cải tạo, xây dựng lại. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Đối với nhà thuộc diện vắng chủ, cải tạo nhà đất cho thuê mà nhà nước đã có văn bản quản lý, đã bố trí sử dụng nhưng đến nay diện tích nhà nguyên thủy đã bị phá dỡ, cải tạo, xây dựng lại nhà ở mới (bao gồm cả trường hợp cải tạo, xây dựng lại bằng vốn ngân sách hoặc vốn tự có) thì không phải ban hành quyết định xác lập sở hữu toàn dân. Việc quản lý các nhà này phải thực hiện theo nguyên tắc: trường hợp là nhà ở thì quản lý theo quy định pháp luật về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, trường hợp không phải là nhà ở thì quản lý theo quy định pháp luật về quản lý tài sản thuộc sở hữu nhà nước.

Bộ Xây dựng đề nghị Sở Xây dựng báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố để thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, QLN (3b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà