Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/BXD-QLN
V/v: Trả lời công văn của Sở Xây dựng Hà Nội

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2014

 

Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Hà Nội

Ngày 28/02/2014, Sở Xây dựng thành phố Hà Nội có công văn số 1134/SXD-PC đề nghị Bộ Xây dựng cho ý kiến về việc xác lập sở hữu toàn dân căn nhà 80 Lý Thường Kiệt- Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo báo cáo tại văn bản của Sở thì căn nhà 80 Lý Thường Kiệt- Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội là nhà vắng chủ, nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng từ năm 1956 đến nay. Vì vậy, theo quy định của pháp luật thì căn nhà này thuộc sở hữu nhà nước.

Tuy nhiên, từ năm 1991 ngôi nhà nêu trên đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho phép công ty Dịch vụ và Du lịch Đường sắt phá dỡ nhà cũ để xây dựng Khách sạn công nhân Đường sắt bằng nguồn vốn tự có của công ty. Riêng diện tích đất, công ty ký hợp đồng thuê với nhà nước. Vì vậy, không phải ban hành quyết định xác lập sở hữu toàn dân đối với nhà đất tại 80 Lý Thường kiệt- Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Nguyễn Trần Nam (để b/c);
- Lưu: VT, QLN (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ
VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

Nguyễn Mạnh Hà