Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39988/CT-TTHT
V/v xác định nghĩa vụ thuế

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2018

 

Kính gửi: Tạp chí môi trường
(Địa chỉ: Tầng 7, Lô E2, Đ. Dương Đình Nghệ, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội, MST: 0104170655-001)

Trả lời công văn số 19/TC ngày 09/5/2018 của Tạp chí môi trường (sau đây gọi tắt là Tạp chí) hỏi về việc xác định các loại thuế phải nộp, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế

+ Tại Điểm b Khoản 1 Điều 16 quy định các trường hợp, thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế

“Điều 16. Các trường hợp, thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế

Việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định tại Điều 29 Luật quản lý thuế, cụ thể:

1. Các trường hợp chấm dứt hiệu lực mã số thuế

...b) Đối với tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh:

...- Tổ chức lại đối với tổ chức kinh tế (chia, sáp nhập, hợp nhất), chuyển đổi tổ chức từ đơn vị trực thuộc thành đơn vị độc lập hoặc đơn vị độc lập thành đơn vị trực thuộc hoặc đơn vị trực thuộc của đơn vị chủ quản này thành đơn vị trực thuộc của đơn vị chủ quản khác...”

+ Tại Mục 1 và Mục 2 quy định về đăng ký thuế và thay đổi thông tin đăng ký thuế

- Căn cứ Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

+ Tại khoản 1 điều 11 quy định về trách nhiệm kê khai thuế GTGT

“Điều 11. Khai thuế giá trị gia tăng

1. Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế

a) Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

b) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cùng nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì người nộp thuế thực hiện khai thuế giá trị gia tăng chung cho cả đơn vị trực thuộc.

Nếu đơn vị trực thuộc có con dấu, tài khoản tiền gửi ngân hàng, trực tiếp bán hàng hóa, dịch vụ, kê khai đầy đủ thuế giá trị gia tăng đầu vào, đầu ra có nhu cầu kê khai nộp thuế riêng phải đăng ký nộp thuế riêng và sử dụng hóa đơn riêng.”

+ Tại tiết a.3, tiết c khoản 1 Điều 16 quy định về nơi nộp hồ sơ khai thuế TNCN:

“Điều 16. Khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân

...1. Khai thuế, nộp thuế đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân

a) Nguyên tắc khai thuế

...a.3) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân có trách nhiệm khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân và quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho các cá nhân có ủy quyền không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế.

...c) Nơi nộp hồ sơ khai thuế

- Tổ chức, cá nhân trả thu nhập là cơ sở sản xuất, kinh doanh nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân...”

- Căn cứ tiết c khoản 1 Điều 16 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế quy định về kê khai thuế TNDN:

“1. Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan thuế:

...c) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc nhưng hạch toán phụ thuộc thì đơn vị trực thuộc đó không phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp; khi nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, người nộp thuế có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại đơn vị trực thuộc.”

- Căn cứ Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 4/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài

+ Tại Điều 2 quy định về người nộp lệ phí môn bài

“Điều 2. Người nộp lệ phí môn bài

Người nộp lệ phí môn bài là tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, trừ trường hợp quy định tại Điều 3 Nghị định này, bao gồm:

...3. Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.”

+ Tại Điều 4 quy định mức thu lệ phí môn bài

“Điều 4. Mức thu lệ phí môn bài

1. Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau:

...c) Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác: 1.000.000 đồng/năm.”

Điều 5. Khai, nộp lệ phí môn bài

...3. Người nộp lệ phí môn bài nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

a) Trường hợp người nộp lệ phí có đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kinh doanh ở cùng địa phương cấp tỉnh thì người nộp lệ phí thực hiện nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài của các đơn vị phụ thuộc đó cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của người nộp lệ phí;...”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Tạp chí môi trường (sau đây gọi tắt là Tạp chí) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục môi trường nay chuyển sang là đơn vị trực thuộc Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường - Tổng cục môi trường hạch toán phụ thuộc, có con dấu riêng và mở tài khoản ngân hàng theo quy định của pháp luật thì:

- Về thủ tục đăng ký thuế: Tạp chí thực hiện chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 16 Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính và thực hiện thay đổi thông tin đăng ký thuế theo quy định.

- Về thuế GTGT: Tạp chí thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

- Về thuế TNDN: Tạp chí không phải nộp hồ sơ khai thuế TNDN. Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường - Tổng cục môi trường có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại Tạp chí.

- Về thuế TNCN: Trường hợp Tạp chí có phát sinh chi trả thu nhập từ tiền lương, tiền công cho người lao động làm việc tại Tạp chí thì Tạp chí có trách nhiệm khấu trừ, kê khai thuế TNCN theo quy định tại tiết a.3, tiết c khoản 1 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính.

- Về lệ phí môn bài: Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường - Tổng cục môi trường thực hiện nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài của Tạp chí cho cơ quan quản lý trực tiếp của Trung tâm theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu còn vướng mắc, đề nghị Tạp chí môi trường liên hệ với Phòng Kiểm tra thuế số 6 để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Tạp chí môi trường được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kiểm Tra thuế số 6;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT(2). (6;3)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn