Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3995/BTC-TCHQ
V/v hoàn thuế NK đối với hàng hóa nhập khẩu bán cho DNCX

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2014

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hà Nội;
- Công ty TNHH thiết bị KHKT Đức Minh.
(P316, Tòa nhà 142 Lê Duẩn, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội)

Bộ Tài chính nhận được công văn số 0414/CVDM ngày 18/01/2014 của Công ty TNHH thiết bị khoa học kỹ thuật Đức Minh trình bày vướng mắc hoàn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất bán cho doanh nghiệp chế xuất (DNCX). Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 8 Điều 113 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính thì: Hàng hóa nhập khẩu nhưng phải tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan được xét hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp tương ứng với số lượng hàng thực tế tái xuất và không phải nộp thuế xuất khẩu; hồ sơ hoàn thuế thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 121 Thông tư 194/2010/TT-BTC.

Bộ Tài chính giao cho Cục Hải quan TP. Hà Nội thực hiện kiểm tra hồ sơ xuất khẩu, nhập khẩu, sổ sách, chứng từ kế toán, phiếu xuất kho, chứng từ thanh toán tiền hàng; nếu kết quả kiểm tra xác định trường hợp của Công ty TNHH thiết bị KHKT Đức Minh thuộc đối tượng hoàn thuế nhập khẩu quy định tại khoản 8 Điều 113 Thông tư 194/2010/TT-BTC (trừ yêu cầu về kết quả kiểm hóa trên tờ khai xuất khẩu tại khoản 3 Điều 121 Thông tư 194/2010/TT-BTC), đồng thời xác định hàng hóa nhập khẩu đã thực bán cho DNCX thì xử lý hoàn thuế nhập khẩu cho Công ty tương ứng với lượng hàng hóa đã bán cho DNCX.

Công ty TNHH thiết bị KHKT Đức Minh có trách nhiệm cung cấp hồ sơ kèm các tờ khai xuất khẩu đăng ký sai loại hình, giải trình các nội dung có liên quan, đồng thời có văn bản cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã khai báo cơ quan hải quan.

Bộ Tài chính trả lời để Công ty TNHH thiết bị KHKT Đức Minh và Cục Hải quan TP. Hà Nội được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ CST, Vụ PC (BTC);
- Lưu: VT, TCHQ

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 3995/BTC-TCHQ năm 2014 về hoàn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu bán cho doanh nghiệp chế xuất do Bộ Tài chính ban hành

  • Số hiệu: 3995/BTC-TCHQ
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 31/03/2014
  • Nơi ban hành: Bộ Tài chính
  • Người ký: Hoàng Việt Cường
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 31/03/2014
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản