Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3960/BTC-VP
V/v triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống, dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg và Văn bản số 2601/VPCP-KGVX

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại văn bản số 2601/VPCP-KGVX ngày 03/4/2020 của Văn phòng Chính phủ về thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Tài chính yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính tổ chức triển khai thực hiện như sau:

1. Tập trung cao độ thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020, Văn bản số 2601/VPCP-KGVX ngày 03/4/2020 của Văn phòng Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng tại Thông báo số 275/TB-BTC ngày 31/3/2020 để thực hiện có hiệu quả các biện pháp cấp bách.

2. Quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị thực hiện nghiêm việc cách ly xã hội theo đúng yêu cầu của Chỉ thị số 16/CT-TTg , bảo đảm giãn cách xã hội, giữ khoảng cách giữa người với người, cộng đồng với cộng đồng. Yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hạn chế tối đa ra ngoài, trừ các trường hợp thật sự cần thiết:

- Mua lương thực, thực phẩm, dược phẩm và hàng hóa, dịch vụ thiết yếu khác;

- Các trường hợp khẩn cấp như: cấp cứu, khám chữa bệnh; thiên tai, hỏa hoạn,...

- Làm việc tại cơ quan.

Trường hợp ra khỏi nhà phải đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; không tập trung quá 2 người trở lên tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và phải giữ khoảng cách tối thiểu 2m.

3. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức chịu trách nhiệm tổ chức làm việc tại nhà phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ quan, đơn vị mình, không để đình trệ công việc, nhất là các công việc có thời hạn, thời hiệu theo quy định của pháp luật, các dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Các đơn vị tiếp tục triển khai công việc theo hướng dẫn tại Công văn số 3756/BTC-TCCB ngày 31/3/2020 của Bộ Tài chính về việc triển khai công việc trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19, Công văn số 316/THTK-HTKT ngày 1/4/2020 của Cục Tin học và Thống kê tài chính về việc làm việc từ xa nhằm tăng cường công tác phòng, chống và ứng phó với dịch Covid-19.

4. Chủ động nắm bắt thông tin, phối hợp chặt chẽ với Bộ phận Thường trực triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, giải quyết các vấn đề phát sinh theo thẩm quyền, bảo đảm phù hợp với các nội dung nêu trên; kịp thời báo cáo Bộ về các vấn đề vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền.

Bộ Tài chính thông báo để các đơn vị biết và khẩn trương triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng (để b/c);
- Các đồng chí Thứ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, VP(…..b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trần Quân