Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 275 /TB- BTC

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH ĐINH TIẾN DŨNG VỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TẠI CHỈ THỊ SỐ 16/CT-TTG NGÀY 31/3/2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Ngày 31/3/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Căn cứ nội dung các nhiệm vụ nêu tại Chỉ thị, Bộ trưởng Bộ tài chính Đinh Tiến Dũng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ tập trung cao độ thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020, Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, tuân thủ các chỉ đạo của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, các văn bản chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính để thực hiện có hiệu quả các biện pháp cấp bách, cụ thể như sau:

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ quán triệt cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành Tài chính chấp hành thực hiện nghiêm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc: “Thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 01/4/2020 trên phạm vi toàn quốc theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bàn, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh, phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định.

Yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác; thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng.

Yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tự giác chấp hành các yêu cầu, các biện pháp phòng chống dịch, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng; người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý, bảo đảm sức khỏe, an toàn cho tất cả mọi người.

2. Giao Vụ TCCB chủ trì, báo cáo Bộ trưởng về triển khai việc bố trí, sắp xếp, phân công cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc luân phiên tại cơ quan và tại nhà theo tinh thần chỉ đạo tại điểm 3 Chỉ thị số 16/CT-TTg: “Các cơ quan, đơn vị nhà nước bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà; chỉ những trường hợp thật sự cần thiết như trực chiến đấu, trực cơ quan, cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu, xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu mới đến làm việc tại công sở; tăng cường tổ chức họp trực tuyến. Người đứng đầu chịu trách nhiệm về việc cán bộ, nhân viên lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch tại công sở.”

3. Giao TCHQ chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ

- Thực hiện các nội dung thuộc lĩnh vực Hải quan về việc tạm thời đóng cửa các cửa khẩu chính, cửa khẩu phụ dành cho người qua lại từ 00 giờ ngày 01/4/2020 trên tuyến biên giới với Lào và Campuchia. Kiểm soát chặt chẽ việc nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế trên các tuyến biên giới đường bộ; tất cả người nhập cảnh từ Lào, Campuchia đều phải cách ly tập trung 14 ngày.

- Xử lý các vướng mắc trong xuất khẩu khẩu trang vải. Trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Bộ Tài chính.

4. Giao Cục QLBH chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ

Yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm không giới thiệu và triển khai gói bảo hiểm liên quan đến bảo hiểm đối với bệnh COVID-19.

5. Giao Cục THTKTC chủ trì, phối hợp với VPB và các đơn vị liên của Bộ đảm bảo công nghệ thông tin phục vụ làm việc, họp bằng hình thức trực tuyến, cũng như đảm bảo các chỉ đạo điều hành của Bộ được kịp thời, thông suốt.

6. Giao Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan báo chí trong toàn ngành Tài chính tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền ủng hộ chủ trương bảo vệ sức khỏe cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, của nhân dân.

7. Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ quán triệt thực hiện nghiêm việc không tiếp khách trực tiếp tại cơ quan trong thời gian dịch bệnh. Trường hợp cần thiết có thể liên hệ, trao đổi các nội dung công việc bằng hình thức khác phù hợp đảm bảo yêu cầu trong việc phòng, chống dịch COVID-19.

8. Giao Thủ trưởng các đơn vị TCT, TCHQ, TCDT, KBNN, UBCKNN chỉ đạo toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các cơ quan tài chính thuộc hệ thống dọc của đơn vị tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiêm túc thực hiện theo các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Bộ trưởng Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống, ứng phó với dịch bệnh COVID-19. Người đứng đầu tổ chức chịu trách nhiệm về việc triển khai thực hiện, và chịu trách nhiệm việc để xảy ra trường hợp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành đầy đủ các biện pháp trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

9. Giao Bộ phận Thường trực triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Cơ quan Bộ Tài chính theo chức năng nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 437/QĐ-BTC ngày 27/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính có trách nhiệm giám sát các nội dung được phân công tại Thông báo này.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ thông báo để các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng (để báo cáo);
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ;
- ĐU, CĐ, Đoàn Thanh niên Bộ;
- Trang điện tử Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, VP (THTK).

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trần Quân