Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1401/BTP-VP
V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo Kết luận số 155/TB-VPCP ngày 15/4/2020 và Thông báo Kết luận số 158/TB-VPCP ngày 16/4/2020, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Tư pháp yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ nghiêm túc thực hiện một số nội dung sau:

1. Đối với các cơ quan, đơn vị có Trụ sở tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng và Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên: Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg, chỉ đạo của Bộ Tư pháp tại Công văn số 1185/BTP-VP ngày 31/3/2020, Công văn số 1221/BTP-PLHSHC ngày 03/4/2020 đến hết ngày 22/4/2020.

Đối với các Trường Trung cấp Luật: Tây Bắc, Đồng Hới, Vị Thanh: Thực hiện theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của Bộ Tư pháp tại Công văn số 1113/BTP-BCĐ ngày 27/3/2020, Công văn số 1144/BTP-BCĐ ngày 30/3/2020 và yêu cầu, hướng dẫn của địa phương.

2. Quán triệt công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương công vụ trong thời gian làm việc tại nhà; tiếp tục tăng cường các hoạt động họp trực tuyến bảo đảm công việc thông suốt, chất lượng, đúng kế hoạch, nhất là những công việc có thời hiệu, thời hạn.

3. Cung cấp danh sách trực cơ quan của các đơn vị từ ngày 16/4/2020 đến ngày 22/4/2020 trước 12h00 ngày 17/4/2020 (Thứ sáu) (Thông tin của đơn vị gửi v Văn phòng Bộ - Phòng Truyền thông qua địa chỉ hộp thư ttvpb@moj.gov.vn).

4. Tổng cục Thi hành án dân sự hướng dẫn, chỉ đạo các Cục Thi hành án dân sự thực hiện Công văn này phù hợp với tình hình diễn biến, nguy cơ dịch bệnh và yêu cầu của chính quyền địa phương nơi có Trụ sở.

5. Văn phòng Bộ theo dõi, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện của các đơn vị, kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ để chỉ đạo xử lý các vấn đề phát sinh/./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Cổng thông tin điện tử Bộ (để đăng tải);
- Lưu: VT, VP (TT).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Tịnh