Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3900/BKHĐT-KTNN
V/v Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2022

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Căn cứ Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 (gọi tắt là Chương trình) và theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung như sau:

1. Nội dung số 03 thuộc Nội dung thành phần số 01 của Chương trình “Xây dựng, rà soát, điều chỉnh quy hoạch tỉnh, tạo điều kiện thực hiện Chương trình gắn với phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường”

Đến thời điểm hiện tại, 61/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang tiến hành lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 17/02/2022. Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp các nội dung về mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào các quy hoạch đang xây dựng.

Trong trường hợp phải điều chỉnh quy hoạch tỉnh theo định kỳ (5 năm sau khi phê duyệt) hoặc điều chỉnh đột xuất, việc điều chỉnh thực hiện theo các quy định tại Mục 3 Chương IV Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14.

2. Nội dung số 05 thuộc Nội dung thành phần số 03 của Chương trình “Thực hiện chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn”

Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thiện và trình Chính phủ Nghị định thay thế Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Sau khi Nghị định thay thế được ban hành, nội dung số 05 thuộc Nội dung thành phần số 03 của Chương trình thực hiện theo các quy định tại Nghị định này.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ NN&PTNT;
- Các Vụ: TCTT, QLQH;
- Lưu VT, KTNNMN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Duy Đông