Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3887/VPCP-KGVX
V/v: Kiến nghị bổ sung đối tượng hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Tài chính.

Về đề nghị của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tại vãn bản số 1542-CV/HNDTW ngày 11 tháng 5 năm 2020 bổ sung đối tượng hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu chuyển Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, xử lý theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin chuyển văn bản nêu trên để các Bộ thực hiện (bản chụp văn bản kèm theo)./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Trung ương Hội Nông dân VN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ:
KTTH, QHĐP, TH;
- Lun: VT, KGVX(2).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp