Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4361/VPCP-KGVX
V/v: Đẩy nhanh hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2020

 

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Về đề xuất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại văn bản số 72/BC-LĐTBXH ngày 20 tháng 5 năm 2020 tại Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm kiểm tra đôn đốc và hướng dẫn thực hiện nghiêm túc, khẩn trương Nghị quyết số 42/NQ-CP , Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg nêu trên và theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 3306/VPCP-KGVX ngày 25 tháng 4 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, QHĐP, TH;
- Lưu: VT, KGVX(2).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp