Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3868/GSQL-GQ2
V/v tiêu hủy hàng hóa của DNCX

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH INOAC Việt Nam.
(Lô 36, KCN Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội)

Trả lời công văn số IVC-TCHQ-181101 ngày 14/11/2018 của Công ty TNHH INOAC Việt Nam về việc sơ hủy, tiêu hủy nguyên liệu, vật tư, phế liệu, phế phẩm, phế thải, thành phẩm đã nhập kho của DNCX, Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Vướng mắc liên quan đến phế liệu và phế thải

Theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/04/2015 của Chính phủ thì tổ chức, cá nhân có trách nhiệm phân loại chất thải tại nguồn nhằm mục đích tăng cường tái sử dụng, tái chế, đồng xử lý, xử lý và thu hồi năng lượng.

Như vậy, căn cứ quy định nêu trên trách nhiệm của Công ty (chủ nguồn chất thải) phải phân loại chất thải ngay tại nguồn để thực hiện các biện pháp xử lý theo quy định.

Theo quy định tại khoản 12, khoản 16 Điều 3 Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 thì chất thải là vật chất được thải ra từ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt hoặc hoạt động khác; phế liệu là vật liệu được thu hồi, phân loại, lựa chọn từ những vật liệu, sản phẩm đã bị loại ra từ quá trình sản xuất hoặc tiêu dùng để sử dụng làm nguyên liệu cho một quá trình sản xuất khác.

Theo quy định tại khoản 1, khoản 4 Điều 3 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/04/2015 của Chính phủ thì chất thải rắn là chất thải ở thể rắn hoặc sệt (còn gọi là bùn thải) được thải ra từ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt hoặc các hoạt động khác; chất thải rắn công nghiệp là chất thải rắn phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 55 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 35 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính thì phế liệu là vật liệu loại ra trong quá trình gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu không còn giá trị sử dụng ban đầu được thu hồi để làm nguyên liệu cho quá trình sản xuất khác; phế phẩm là thành phẩm, bán thành phẩm không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật (quy cách, kích thước, phẩm chất,...) bị loại ra trong quá trình gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu và không đạt chất lượng để xuất khẩu.

Theo quy định tại khoản 7 Điều 75 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 51 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính, thì DNCX thực hiện xử lý phế thải theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. DNCX có trách nhiệm ghi chép sổ sách chi tiết, xuất trình cho cơ quan hải quan khi kiểm tra.

Như vậy, định danh về phế liệu và các dạng chất thải (phế thải) đã được quy định cụ thể, thống nhất từ Luật Bảo vệ môi trường đến các văn bản hướng dẫn, đề nghị Công ty căn cứ thực hiện. Riêng với chất thải (phế thải) khi xử lý theo quy định về pháp luật môi trường, Công ty có trách nhiệm ghi chép sổ sách chi tiết, xuất trình cho cơ quan hải quan khi kiểm tra.

2. Về thủ tục tiêu hủy nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị, phế liệu, phế phẩm của DNCX

Theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 64, khoản 7 Điều 75 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 42, khoản 51 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính thì tổ chức, cá nhân có văn bản gửi Chi cục Hải quan nơi nhập khẩu nguyên liệu, vật tư phương án sơ hủy, tiêu hủy nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị, phế liệu, phế phẩm, trong đó nêu rõ hình thức, địa điểm tiêu hủy. Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm thực hiện việc tiêu hủy theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Theo hướng dẫn tại công văn số 939/CNTT-PTUD ngày 07/06/2018 kể từ ngày 05/06/2018, Tổng cục Hải đã triển khai chính thức hệ thống quản lý hàng hóa gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất. Theo đó, hiện nay đã có chức năng tiếp nhận thông tin đề nghị tiêu hủy qua hệ thống quản lý hàng hóa gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất và cơ quan hải quan phản hồi thông tin thời gian giám sát trực tiếp tiêu hủy hoặc không giám sát tiêu hủy cho doanh nghiệp thông qua hệ thống này. Đề nghị Công ty nâng cấp hệ thống để thực hiện.

Về thủ tục thực hiện tiêu hủy nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị, phế liệu, phế phẩm của DNCX, đề nghị Công ty căn cứ quy định tại điểm d khoản 3 Điều 64, khoản 7 Điều 75, Điều 79 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 42, khoản 51, khoản 55 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính để thực hiện. Theo đó cơ quan hải quan thực hiện giám sát trực tiếp quá trình tiêu hủy và giám sát đến khi hàng hóa thực tiêu hủy, do đó đề nghị Công ty cùng với cơ quan hải quan thực hiện giám sát việc tiêu hủy cho đến khi hàng hóa thực tiêu hủy theo quy định tại Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016, Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ.

Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời Công ty TNHH INOAC Việt Nam biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân