Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3860/GSQL-GQ1
V/v thủ tục nhập khẩu phân bón

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty CP Thương mại ALFA.
Đ/c: 214 Trần Quang Khải, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 0111/CV-18 ngày 13/11/2018 của Công ty ALFA về vướng mắc liên quan đến thủ tục nhập khẩu phân bón, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 4 Điều 37 Luật Hải quan 2014 thì “Đối với hàng hóa phải kiểm tra, phân tích, giám định để xác định có đủ điều kiện được xuất khẩu, nhập khẩu, cơ quan hải quan chỉ thực hiện thông quan hàng hóa sau khi xác định hàng hóa được xuất khẩu, nhập khẩu trên cơ sở kết luận kiểm tra, phân tích, giám định hoặc thông báo miễn kiểm tra của cơ quan kiểm tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật”.

Về vướng mắc của công ty liên quan đến quy trình kiểm tra chất lượng thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Bảo vệ Thực vật). Đề nghị công ty liên hệ với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để được giải quyết.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến để công ty được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Bảo vệ Thực vật - Bộ NNPTNT (Để ph/h) (Có gửi kèm công văn số 0111/CV-18 của Công ty ALFA);
- Lưu: VT, GSQL-GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân