Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3844/BXD-HĐXD
V/v thẩm quyền phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đối với dự án chuyển tiếp, dự án nhóm A

Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 2836/TKV-KTTC ngày 12/6/2020 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) về việc thẩm quyền phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đối với dự án chuyển tiếp, dự án nhóm A. Căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư và xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Liên quan đến việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư của dự án, điểm a Khoản 1 và điểm d khoản 2 Điều 72 Luật Xây dựng quyền và trách nhiệm của người quyết định đầu tư xây dựng quy định:

“a) Phê duyệt hoặc ủy quyền phê duyệt dự án, thiết kế, dự toán xây dựng và quyết toán vốn đầu tư xây dựng;”

“d) Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng hoàn thành;”

Nội dung này đã được quy định chi tiết tại khoản 10 Điều 27 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và khoản 1 Điều 8 Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước.

Như vậy, thẩm quyền phê duyệt quyết toán vốn đầu tư của dự án hoàn thành là người quyết định đầu tư xây dựng. Đối với các dự án nhóm A đã được Hội đồng thành viên TKV phê duyệt và ban hành quyết định đầu tư trước khi Nghị định 105/2018/NĐ-CP ngày 08/8/2018 của Chính phủ ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, TKV căn cứ quy định trên để thực hiện quyết toán vốn đầu tư hoàn thành.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Tập đoàn TKV triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Lê Quang Hùng (để báo cáo);
- CT Hoàng Quang Nhu (để báo cáo);
- Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước;
- Lưu: VT, HĐXD (NTH).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ
HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phạm Như Huy