Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3798/GSQL-GQ2
V/v hàng hóa nhập khẩu tái xuất vào khu phi thuế quan

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Odisri Việt Nam.
(Đ/c: KCN Tân Bình, Bắc Tân Uyên, Bình Dương)

Trả lời công văn số HQ02/2018 ngày 08/11/2018 của Công ty TNHH Odisri Việt Nam về vướng mắc liên quan đến gỗ nhập khẩu tái xuất vào khu phi thuế quan, Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu nhưng phải tái xuất ra nước ngoài hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan để sử dụng trong khu phi thuế quan, đề nghị Công ty căn cứ các quy định tại:

- Căn cứ điểm c khoản 1 và khoản 2 Điều 19 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/04/2016 thì:

“Người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu nhưng hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất được hoàn thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu nếu hàng hóa chưa qua sử dụng, gia công, chế biến tại Việt Nam.”

- Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 34 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 thì:

“Hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế nhập khẩu nhưng phải tái xuất ra nước ngoài hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan được hoàn thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu.

Việc tái xuất hàng hóa phải được thực hiện bởi người nhập khẩu ban đầu hoặc người được người nhập khẩu ban đầu ủy quyền, ủy thác xuất khẩu.”

- Hồ sơ, thủ tục nộp, tiếp nhận, xử lý hồ sơ hoàn thuế thực hiện theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 34 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ.

2. Về thủ tục hải quan đối với hoạt động xuất nhập khẩu tại chỗ, địa điểm làm thủ tục hải quan, đề nghị Công ty căn cứ quy định tại Điều 86 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 58 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính.

Đề nghị Công ty căn cứ các quy định dẫn trên để thực hiện.

Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (3b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Vũ Lê Quân