Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1544/GSQL-GQ5
V/v hàng hóa nhập khẩu gửi kho ngoại quan để xuất khẩu của doanh nghiệp FDI

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Hàng hóa TGO Hải Phòng
(Địa chỉ: P. 504 tòa nhà TD lô 20A Lê Hồng Phong, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng)

Trả lời công văn số 26042019/TGO ngày 26/4/2019 của Công ty TNHH Hàng hóa TGO Hải Phòng đề nghị hướng dẫn quy định về loại hình gửi kho ngoại quan đối với mặt hàng phân bón DAP, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ khoản 2, khoản 3 Điều 3 và Điều 7 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

- Căn cứ Điều 27, Điều 30 Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20/09/2017 của Chính phủ về quản lý phân bón;

- Căn cứ Điều 85 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan;

- Căn cứ Điều 91 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Công ty căn cứ thực tế hàng hóa dự kiến gửi kho ngoại quan và đối chiếu với các quy định dẫn trên để thực hiện.

Trường hợp còn vướng mắc phát sinh về thủ tục hải quan, đề nghị Công ty liên hệ Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục để được hướng dẫn; đối với vướng mắc về điều kiện nhập khẩu, xuất khẩu, phân phối hàng hóa đề nghị liên hệ Bộ Công Thương để được hướng dẫn thực hiện.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ5 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Anh Tuấn