Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3787/BXD-QLN
V/v: miễn giảm tiền thuê, mua nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước.

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 7371/SXD-QLN&CS ngày 01/7/2020 của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đề nghị về việc miễn, giảm tiền thuê, mua nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước cho các trường hợp được bố trí nhà ở từ ngày 05/7/1994 đến trước ngày 19/01/2007. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở đã quy định cụ thể về đối tượng, điều kiện được miễn, giảm tiền thuê, mua nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước. Liên quan đến kiến nghị của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh thì hiện nay Chính phủ chưa có quy định. Do đó, đề nghị Sở Xây dựng Thành phố thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng trả lời công văn 7371/SXD- QLN&CS, đề nghị Sở Xây dựng báo cáo UBND thành phố Hồ Chí Minh thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Phạm Hồng Hà (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh (để b/c);
- Lưu: VT, QLN (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ
VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Mạnh Khởi