Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3740/BXD-KHCN
V/v Giải thích việc xác định ch giới xây dựng công trình ngầm trong dự án theo quy định hiện hành

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty Cổ phn tập đoàn Ecopark

Bộ Xây dựng đã nhận công văn số 213/CV-ECO ngày 14/7/2020 của Công ty Cổ phần tập đoàn Ecopark về xác định chỉ giới xây dựng công trình ngầm trong dự án theo quy định hiện hành. Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2019/BXD về Quy hoạch xây dựng tại điểm 1.4.23 giải thích Chỉ giới xây dựng là “Đường ranh giới được xác định trên bản đồ quy hoạch và thực địa để phân định ranh giới giữa phần đất cho phép xây dựng công trình (phần nổi và phần ngầm) và phần đất lưu không.. Điểm 1.4.23 nằm trong Khoản 1.4 để giải thích từ ngữ được nêu trong QCVN 01:2019/BXD, chưa phải là quy định kỹ thuật của quy chuẩn. Các quy định kỹ thuật quy định tại Phần 2. Quy định kỹ thuật như: Điểm 1.5.6 Yêu cầu về quy hoạch không gian xây dựng ngầm và Khoản 2.15 Yêu cầu về bố trí công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm.

Đối với việc xác định chỉ giới xây dựng theo quy định hiện hành, khi tiến hành lập hồ sơ thiết kế xây dựng công trình/dự án, phải tuân thủ quy hoạch xây dựng đã được cơ quan nhà nước cỏ thẩm quyền phê duyệt, trong đó có quy hoạch xây dựng không gian ngầm (nếu có). Trường hợp tại khu vực xây dựng dự án, chưa có quy hoạch không gian ngầm, khi tiến hành lập hồ sơ thiết kế cho công trình/dự án:

(1) Xác định ranh giới xây dựng phần nổi, phải tuân thủ quy hoạch đã được phê duyệt theo các quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành về Quy hoạch xây dựng;

(2) Xác định ranh giới xây dựng phần ngầm, phải căn cứ các quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành về Quy hoạch xây dựng và quy chuẩn kỹ thuật khác có liên quan, đồng thời phải tuân thủ Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị.

Để đảm bảo tốt công tác quản lý xây dựng ngầm của toàn khu vực, phù hợp với quy hoạch không gian ngầm trong tương lai, phần thiết kế xây dựng ngầm của công trình/dự án phải được phê duyệt bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng để Công ty Cổ phần tập đoàn Ecopark được rõ và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, QHKT, KHCN

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
V
À MÔI TRƯỜNG
Vũ Ngọc Anh