Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4191/BXD-HTKT
V/v hướng dẫn công tác lập quy hoạch không gian xây dựng ngầm đô thị Khu trung tâm hiện hữu mở rộng Thành phố Hồ Chí Minh (930ha) và Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận văn bản số 2402/QHKT-HTKT ngày 14/7/2020 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn công tác lập quy hoạch không gian xây dựng ngầm đô thị Khu trung tâm hiện hữu mở rộng Thành phố Hồ Chí Minh (930ha) và Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

- Quy hoạch không gian xây dựng ngầm đô thị[1] là một nội dung của đồ án quy hoạch đô thị (quy hoạch chung, quy phân khu, quy hoạch chi tiết). Công tác lập và thẩm định và phê duyệt được thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 10 Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về Quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị. Nội dung quy hoạch được thực hiện theo quy định tại Điều 12, Điều 13, Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 và hướng dẫn tại Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy định về hồ sơ nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù.

- Căn cứ quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 10 Nghị định số 39/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị, việc lập quy hoạch chung hoặc quy hoạch chi tiết không gian xây dựng ngầm do Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định trên cơ sở nhu cầu đầu tư xây dựng công trình ngầm trong đô thị. Tuy nhiên, Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị đặc biệt có nhu cầu cấp thiết phát triển không gian ngầm đô thị trên phạm vi toàn đô thị. Việc đề xuất lập quy hoạch không gian xây dựng ngầm đô thị Khu trung tâm hiện hữu mở rộng Thành phố Hồ Chí Minh (930ha) và Khu đô thị mới Thủ Thiêm khi chưa lập quy hoạch chung không gian ngầm sẽ chưa đủ cơ sở xác định được các điều kiện kết nối hệ thống công trình ngầm toàn đô thị. Vì vậy cần nghiên cứu triển khai lập quy hoạch chung không gian xây dựng ngầm đô thị Thành phố Hồ Chí Minh hoặc lồng ghép vào đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí Minh (đang được triển khai), làm cơ sở triển khai nội dung quy hoạch xây dựng ngầm đô thị trong các đồ án quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết.

- Chi phí lập đồ án quy hoạch không gian xây dựng ngầm đô thị: Trường hợp chi phí lập quy hoạch không gian xây dựng ngầm đô thị Khu trung tâm hiện hữu mrộng Thành phố Hồ Chí Minh (930ha) và Khu đô thị mới Thủ Thiêm chưa quy định định mức thì chi phí này được xác định bng cách lập dự toán theo phụ lục số 2, Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị và các quy định khác của pháp luật hiện hành.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Phạm Hồng Hà (để b/c);
- UBND TP H
Chí Minh (để biết);
- Lưu VT, HTKT.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC HẠ TẦNG KỸ THUẬT

Mai Thị Liên Hương

 [1]Không gian xây dựng ngầm đô thịlà không gian dưới mặt đất dược sử dụng cho mục đích xây dựng công trình ngầm đô thị; “Công trình ngầm đô th” là những công trình dược xây dựng dưới mặt đất tại đô thị bao gồm: công trình công cộng ngầm, công trình giao thông ngầm, các công trình đầu mối kỹ thuật ngầm và phần ngầm của các công trình xây dựng trên mặt đất, công trình đường dây, cáp, đường ống kỹ thuật ngầm, hào và tuy nen kỹ thuật.