Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3731/TXNK-CST
V/v Xử lý hoàn thuế tự vệ

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh.

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 970/HQTN-NV ngày 15/6/2018 của Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh về việc xử lý hoàn thuế. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Ngày 06/6/2018, Cục Thuế xuất nhập khẩu có công văn số 2875/TXNK-CST về việc xử lý tiền thuế tự vệ đã nộp của Công ty TNHH YanTai Moon Việt Nam tại Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh (Đính kèm).

Ngoài ra, Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh xác định trường hợp doanh nghiệp đã nộp nhầm, nộp thừa tiền thuế vào tài khoản thu ngân sách nhà nước (tài khoản chuyên thu) thì hoàn trả tiền thuế cho doanh nghiệp từ tài khoản thu ngân sách nhà nước.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CST (Lập 3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng