Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2875/TXNK-CST
V/v Xử lý tiền thuế tự vệ

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh.

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 491/HQTN-NV ngày 02/4/2018 của Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh về việc xử lý hoàn tiền thuế tự vệ đã nộp của Công ty TNHH YanTai Moon Việt Nam. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 7 Điều 4 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 thì thuế tự vệ là thuế nhập khẩu bổ sung.

Căn cứ quy định tại khoản 3, 4 Điều 15 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 thì Bộ Tài chính quy định việc kê khai, thu, nộp, hoàn trả thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ trên cơ sở Quyết định của Bộ Công Thương về việc áp dụng thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ.

Căn cứ khoản 64 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính (sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC) thì tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được xác định là nộp thừa theo quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012.

Căn cứ khoản 23 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính (sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC) thì số tiền thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp đã nộp theo Quyết định áp dụng thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp tạm thời của Bộ trưởng Bộ Công Thương lớn hơn số tiền thuế phải nộp sau khi có Quyết định áp dụng thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp chính thức của Bộ trưởng Bộ Công Thương được hoàn trả cho đối tượng nộp thuế từ tài khoản tiền gửi của cơ quan hải quan.

Căn cứ Quyết định số 1931/QĐ-BCT ngày 31/5/2017 của Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp tự vệ chính thức đối với mặt hàng tôn màu có mã HS: 7210.7010, 7210.7090, 7212.4010, 7212.4020, 7212.4090, 7225.9990, 7226.9919, 7226.9999.

Căn cứ các quy định nêu trên, trên cơ sở ý kiến của Cục Phòng vệ Thương Mại - Bộ Công Thương tại công văn số 432/PVTM-P2 ngày 18/5/2018 về việc thực hiện Quyết định số 1931/QĐ-BCT ngày 31/5/2017 của Bộ Công Thương (Đính kèm), đối chiếu với trường hợp Công ty TNHH YanTai Moon Việt Nam nhập khẩu thép mạ phủ sơn (mã số HS 7210.70.10, số lượng 59.85 tấn), đáp ứng đầy đủ về hồ sơ và đã nộp tiền thuế tự vệ ngoài hạn ngạch lớn hơn số tiền thuế tự vệ phải nộp cho cơ quan hải quan trên cơ sở Quyết định của Bộ Công Thương về việc áp dụng thuế tự vệ, nếu sau đó Tổng cục Hải quan xác nhận nội dung xác minh nghi vấn C/O và Giấy chứng nhận hạn ngạch thuế quan do Công ty cung cấp đối với lô hàng thép mạ phủ sơn nêu trên là phù hợp thì thực hiện hoàn trả số tiền thuế nộp thừa cho Công ty theo quy định tại khoản 64 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài Chính (sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC). Thủ tục hoàn trả thực hiện theo quy định tại khoản 65 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CST (Lập 3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng