Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3723/BXD-HĐXD
V/v hướng dẫn về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Ban Quản lý dự án giao thông, dân dụng, công nghiệp

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 29/CV-BQL ngày 09/7/2020 của Ban Quản lý dự án giao thông, dân dụng, công nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông đề nghị hướng dẫn về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng thì: “Giám đốc quản lý dự án là chức danh của cá nhân được Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực, người đại diện theo pháp luật của tổ chức tư vấn quản lý dự án, người đại diện theo pháp luật của chủ đầu tư (trường hợp chủ đầu tư tự thực hiện quản lý dự án) giao nhiệm vụ quản lý, điều phối thực hiện quản lý dự án đối với dự án đầu tư xây dựng công trình cụ thể”. Pháp luật về xây dựng không quy định bắt buộc phải bổ nhiệm giám đốc quản lý dự án cho từng dự án.

2. Theo quy định tại Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ thì một trong các điều kiện chung đề được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng là cá nhân có trình độ chuyên môn thuộc chuyên ngành phù hợp. Do đó, cá nhân được cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình có phạm vi hoạt động phù hợp với các quy định tại Khoản 9 Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Ban Quản lý dự án giao thông, dân dụng, công nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông nghiên cứu thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Lê Quang Hùng (để b/c);
- Lưu: VT, HĐXD.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ HĐXD
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Chí Hiếu